Kdy musíte jako pronajímatel prozradit sousedům, kdo u vás bydlí 2

Kdy musíte jako pronajímatel prozradit sousedům, kdo u vás bydlí

Nový občanský zákoník přinesl pro vlastníky a pronajímatele bytů řadu novinek…

… a jednou z nich je povinnost prozradit sousedům, komu svůj byt pronajímáte.

Co je jim do toho, ptáte se?

Důvod je jednoduchý:

Protože v minulosti vznikaly případy, kdy ze sousedního bytu začala např. vytékat voda, a nikdo ze sousedů neměl kontakt na osobu, která jej užívá, nebylo možné zabránit vniku další škody. A tomu se nový předpis snaží zabránit.

Nový občanský zákon přinesl tedy vlastníkům jednotek v domě novou oznamovací povinnost.

A ta má několik

částí:

Zaprvé, pokud jste nabyli do svého vlastnictví bytovou jednotku, zákon vám ukládá povinnost oznámit ostatním vlastníkům jednotek v domě svou adresu a počet osob, které budou mít v bytě domácnost.

Sousedy přitom nemusíme obcházet osobně: Ohlašovací povinnost splníme prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu, tedy prostřednictvím výboru společenství vlastníků (SVJ) nebo jeho předsedy.

Ohlášení máme provést nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jsme se dozvěděli nebo mohli dozvědět, že jsme vlastníkem bytu. (Tedy v návaznosti za zápis převodu práva v katastru nemovitostí).

Stejná povinnost platí i v případě, když dojde ke změně adresy či počtu osob, které budou mít v bytě domácnost.

Podobná pravidla platí také tehdy, když je uživatelem bytu je nájemce:

Pokud vlastník jednotky přenechal byt k užívání jiné osobě na dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce, má povinnost oznámit výboru SVJ, jeho předsedovi nebo osobě odpovědné za správu domu jeho jméno a adresu.

Mohou se zvídavé sousedky pídit po jméně toho vysokého, modrookého blonďáka, který si váš byt pronajal, a ony by o něm rády zjistily více informací?

Mohou… a správce jim to dokonce musí říct:

Požádá-li totiž vlastník kterékoliv jednotky v domě, aby mu výbor SVJ, jeho předseda či osoba odpovědná za správu domu sdělila jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě, má na tuto informaci ze zákona právo.

Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz