Speciálně pro nájemce:
Otázky a odpovědi ohledně vašich práv a povinností při pronájmu bytu

Tyto webové stránky jsou určeny pronajímatelům... ale protože sem často zavítají i samotní nájemci, kteří hledají informace ohledně svého pronájmu, v této sekci najdete odpovědi na otázky, kvůli kterým jste se tu možná ocitli právě jako nájemce.

Bráníme pronajímatele před neplatícími nebo jinak problematickými nájemci. Současně ale také podporujeme férové a solidní pronajímání. A vedeme pronajímatele k tomu, aby se vůči nájemcům chovali profesionálně, poctivě a vždy podle zákona a toho, co si s nájemcem dohodli.


Obsah sekce: Klikněte na otázku pro zobrazení odpovědi

Odpovědi na časté otázky nájemců

Musí být pronajímaný byt v dokonalém stavu před tím, než si jej pronajmu?

Nemusí. Pokud vás pronajímatel předem upozorní na stav, v jakém se byt nachází, pronajímáte si jej v tomto stavu.

Platí, že "byt je způsobilý k nastěhování a obývání, odpovídá-li ujednáním ve smlouvě, a není-li nic ujednáno, je byt způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý, a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisících".

Co když jsem si při prohlídce něčeho v bytě nevšiml, teď mi to vadí a chci proto nájem ukončit?

Pokud vám pronajímatel něco schválně zatajil, pak můžete za určitých okolností žádat opravu či se dokonce nenastěhovat.

Pokud jste ale nevyužili svého práva si byt důkladně prohlédnout, když jste na to měli při prohlídce příležitost, pozdější změna názoru není důvodem pro ukončení nájmu či odstoupení od smlouvy.

Na jaké služby mám v pronajatém bytě nárok?

Na ty, které jste si sjednali ve smlouvě.

Pokud jste si je ve smlouvě výslovně nesjednali, pak pronajímatel zajistí po dobu nájmu tzv. nezbytné služby:

Nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Kdo ty "služby spojené s užíváním bytu" platí?

Ten, kdo je spotřebujte... tedy nájemce.

Mám nárok na vyúčtování těchto služeb (vody, elektřiny, vytápění apod.)?

Ano, máte. Pronajímatel vám je má každý rok vyúčtovat, tzn. spočítat, kolik od vás na zálohách vybral. Kolik za vaši spotřebu zaplatil. Pokud vznikne přeplatek (zaplatili jste na zálohách víc, než kolik jste spotřebovali), pronajímatel vám jej má vyplatit. Pokud vznikne nedoplatek (spotřebovali jste víc, než kolik jste zaplatili), nedoplatek máte pronajímateli uhradit.

Může mi pronajímatel zvýšit nájemné?

Záleží na tom, jaký nájem jste uzavřeli a co jste si domluvili v nájemní smlouvě.

Podle zákona si strany mohou sjednat každoroční zvyšování nájemného.

A i když není o zvyšování nájemného ve smlouvě ani zmínka, současně platí, že pronajímatel může nájemné zvyšovat podle těchto pravidel:

(1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

(3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.

(4) Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

Může mi pronajímatel zvýšit nájemné, když prodlužujeme stávající nájemní smlouvu?

Pokud prodlužujete nájemní smlouvu, pak to znamená, že vaše dosavadní smlouva k nějakému datu končí a vy se s pronajímatelem domlouváte na tom, za jakých podmínek chcete/budete v nájmu pokračovat.

Pokud vám oběma vyhovují podmínky, které platily dosud a tyto chcete zachovat i nadále, pak se nic nezmění, budete platit stále stejně a pouze podepíšete dodatek, ve kterém se doba nájmu prodlouží do data, které vám oběma vyhovuje.

Pokud ale požaduje pronajímatel v následujícím období vyšší nájemné, je na vás zda na to přistoupíte... nebo zda necháte stávající nájemní dobu doběhnout a najdete si jiné bydlení.

Pronajímatel má právo požadovat za pronájem svého bytu takové nájemné, jaké chce. Stejně tak je ale vaším právem se rozhodnout, zda v tak drahém/levném bytě chcete bydlet či nikoliv.

Platí se nájemné dopředu nebo dozadu, tj. mám platit březnové nájemné už v únoru, v březnu nebo až v dubnu?

Den splatnosti nájemného (např. 1. dne měsíce) určuje vaše nájemní smlouva.

Zákon k tomu stanoví, že "nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel."

Nájemné za měsíc březen tedy máte zaplatit nejpozději do 5. března... pokud vaše smlouvě nestanoví pozdější termín (např. 10. března).

Když platím nájem v hotovosti, musím jej já nosit pronajímateli... nebo si pro něj má chodit on?

Záleží na tom, co jste si ve smlouvě domluvili. Pokud o tom smlouva mlčí, pak platí, že nájem je tzv. "donosný", kdy "peněžitý dluh plní dlužník v místě bydliště nebo sídla věřitele". Tzn. jako nájemce jej máte pronajímateli nejpozději v den splatnosti přinést vy.

Když platím nájemné převodem, stačí, když dám příkaz až v den splatnosti... nebo musí být v den splatnosti nájemné už na účtu pronajímatele?

Pokud to není jinak specifikováno v nájemní smlouvě, pak nájemné má být na účtu pronajímatele nejpozději v den splatnosti nájemného.

Platí, že:

(1) Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je dluh splněn připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele.

(2) Plní-li dlužník peněžitý dluh poštovním poukazem, je dluh splněn

a) připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele, je-li dluh plněn na účet, nebo

b) vyplacením peněžní částky věřiteli v hotovosti.

Největší jistotu, že nebudete s nájemným pozadu, je nastavit trvalý převodní příkaz z vašeho účtu, kdy nájemné odešlete pronajímateli např. 2-3 dny před jeho splatností... tak, aby mu dorazilo včas.

Pokud si uvědomíte, že je nájemné splatné až v ten den, můžete v elektronickém bankovnictví zadat tzv. okamžitou platbu, kdy částka bude z vašeho stržena a pronajímateli připsána během několika sekund.

Co když nemám na nájem? Může mi dát pronajímatel z bytu výpověď?

Ano. V nájemní smlouvě jste se domluvili na tom, že pronajímatel vám dá na stanovenou dobu k dispozici svůj byt a vy mu za to budete platit nájemné.

Pokud nájemné nezaplatíte v termínu, na kterém jste se domluvili, porušujete tím smlouvu a pronajímatel vám může z tohoto důvodu dát výpověď.

Užíváním majetku (bytu), za který neplatíte, se navíc můžete dopouštět tzv. bezdůvodného obohacení:

(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

Pokud na nájem nemáte jednorázově, co nejdříve kontaktujte pronajímatele (ještě před tím, než nastane splatnost nájemného) a proberte s ním důvod, proč nebudete schopni zaplatit. Pokud mu prokážete, že budete schopni uhradit nájemné později, možná se dohodnete. Počítejte s tím, že po vás bude chtít podpis na tzv. uznání dluhu.

Pokud se dostanete do situace, kdy na nájem pronajatého bytu nebudete mít trvale, proberte tuto situaci co nejdříve s pronajímatelem. Možná vám nabídne předčasné ukončení nájmu (abyste se mohli přestěhovat jinam, např. do levnějšího bydlení) a nebudete tak muset platit nájemné až do konce celé doby, na kterou jste si byt pronajali.

Nájemné jsem zaplatil pozdě a pronajímatel po mě teď chce víc peněz. Má na to právo?

Ano. Jestliže jste si sjednali, že je nájemné splatné např. k 5. dni každého měsíce, pak nejpozději v tento den má být nájemné uhrazeno. Nikoliv den šestý, sedmý či pozdější.

Pokud jste tedy nájemné uhradili později, pronajímatel po vás může požadovat úroky z prodlení a pokud to stanoví nájemní smlouva, pak i smluvní pokutu.

Nechcete-li tyto úroky či pokuty platit, plaťte nájemné vždy nejpozději v dohodnutém termínu.

Může mi pronajímatel zvýšit nájemné kvůli tomu, že byt nějak vylepšil?

Ano, může. Platí že:    

(1) Provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody, může se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s návrhem na takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce.

(2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného z těchto důvodů ročně o tři a půl procenta z vynaložených nákladů; má se za to, že náklady byly vynaloženy účelně. K návrhu, který neobsahuje výši nájemného nebo nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

Jaký je rozdíl mezi smlouvou na dobu určitou a smlouvou na dobu neurčitou?

Smlouva na dobu určitou je uzavřena do určitého data: Je v ní napsáno, např. že "nájem se sjednává do 31.12.2023".

Pokud se nájemce do té doby s pronajímatelem nedohodne na tom, že nájem prodlouží, pak tímto dnem také nájem bytu končí. Nejpozději v tento den má nájemce povinnost byt pronajímateli předat zpět (již se všemi opravami, které byly nezbytné a ve stavu, který si sjednali ve smlouvě).

Smlouva na dobu neurčitou nemá stanovený konečný termín a nájemce může v bytě bydlet (za předpokladu, že včas platí nájemné) do doby, než se s pronajímatelem dohodne na skončení nájmu. Nebo než dá nájemce či pronajímatel tomu druhému z nájmu výpověď.

Co mi hrozí, pokud zůstanu v bytě i poté, co nájem skončil?

Pokud se z bytu nevystěhujete poté, co nájem skončil (tj. uplynul poslední den doby určité či doběhla výpovědní doba), může to být považováno za páchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru:

(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Musím uklízet chodbu a společné prostory domu já jako nájemce nebo to má dělat pronajímatel?

Záleží na tom, co jste si dohodli v nájemní smlouvě.

Jinak platí, že:

(1) Pronajímatel udržuje po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů.

(2) Nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.

Můžu v pronajatém bytě chovat kočku, psa nebo jiné domácí zvíře?

Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

Chov zvířete v pronajatém bytě tedy proberte nejdříve s pronajímatelem. Jen tak budete mít jistotu, že nebudete muset následně platit zvýšené náklady na úklid domu či zvýšené opotřebení vybavení bytu.

Pronajímatel chce uvnitř bytu dělat nějaké úpravy. Musím ho (a dělníky) pustit dovnitř a umožnit mu to?

Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma.

V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce.

Můžu si byt jako nájemce upravovat byt podle svých představ?

Ne, před jakoukoliv úpravou, přestavbou či jinou změnou bytu či domu musíte mít pronajímatelův souhlas. Ideálně písemný.

Pokud provedete stavební úpravu bez souhlasu pronajímatele, riskujete, že z tohoto důvodu dostanete z nájmu výpověď.

A po skončení nájmu budete muset také změnu, kterou jste v bytě či domě provedl, také na své náklady odstranit a uvést do původního stavu. (Pokud se s pronajímatelem nedohodnete písemně jinak.)

Kdo má opravovat a platit závady v bytě? Nefungující vypínače, protékající záchod, prasklé žárovky, kapající kohoutky atd.? Nájemce nebo pronajímatel?

Drobné závady typu protékající záchod, prasklá žárovka, vrzající panty, nefungující vypínač apod. řeší (sám opravuje či domlouvá řemeslníky) a platí nájemce.

Za drobné opravy, které zajišťuje a hradí nájemce, se dle Nařízení vlády č. 308/2015 považují:

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

Přitom platí, že za drobné opravy, které zajišťuje a hradí nájemce, považují také další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny výše, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč.

Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.

Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

Drobné opravy, které hradí nájemce, mají ale limit:

Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené výše v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.

(Podlahovou plochou bytu se pro tyto účely rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.)

Musím pronajímateli hlásit, kdy budu v bytě přítomný a kdy ne?

Užívat či neužívat pronajatý byt můžete, jak chcete. Svou přítomnost/nepřítomnost nikomu hlásit samozřejmě nemusíte.

Protože ale voda, vítr, déšť, chlad a horko mohou způsobit poškození bytu, pronajímatel potřebuje vědět, že takový problém někdo rychle odhalí a vyřeší (např. rozbité okno, kterým dovnitř zatéká; zkrat elektrického spotřebiče; prasklá hadička pod umyvadlem apod.)

Vždy je tedy dobré s pronajímatelem komunikovat a případně mu i říct, že v bytě nějakou dobu nebudete (a ujistit jej, jakým způsobem bude během vaší nepřítomnosti prováděna jeho kontrola).

Zákon to nájemci přímo stanoví: "Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel."

Pokud tuto povinnost nesplníte, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce závažným způsobem a můžete dostat z nájmu výpověď.

Pronajímatel si chce nechat od bytu náhradní klíče. Prý aby se do bytu mohl dostat, "kdybych nebyl doma a něco se tam dělo"?

Po dobu nájmu je pronajatý byt vaším obydlím a cizí osoby do něj mohou vstupovat jen s vaším souhlasem či zákonem stanovených výjimek .

Rozhodnutí, zda se domluvíte s pronajímatelem na tom, že u něj budou pro případ nouze uloženy náhradní klíče (např. v zapečetěné obálce), je tedy čistě vaše rozhodnutí; není to vaše zákonná povinnost.

Pokud by v bytě hořelo, vytékala by z něj voda či hrozilo jiné nebezpečí, pronajímatel má právo na vstup do vašeho bytu za účelem odvrácení tohoto nebezpečí a škod i bez vašeho souhlasu či klíčů. V takové situaci může otevřít dveře násilím či s pomocí přivolaného zámečníka a uložené klíče tedy pomohou minimalizovat náklady/škody.

Může pronajímatel přijít do bytu "na kontrolu"?

Ano.

Oznámí-li to pronajímatel nájemci předem v přiměřené době, nájemce má povinnost mu umožnit v nezbytném rozsahu prohlídku bytu, včetně vstupu dovnitř, za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby.

Pokud chce pronajímatel vstoupit do bytu proto, aby zabránil škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, předchozí oznámení se nevyžaduje.

Musím v bytě bydlet sám nebo se do něj může nastěhovat víc lidí?

Pokud vaše nájemní smlouva stanoví maximální počet osob, které mohou byt užívat, toto je také jejich limit.

Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Změnu v počtu osob, které byt užívají, máte povinnost pronajímateli nahlásit bez zbytečného odkladu. Jinak můžete z nájmu bytu dostat od pronajímatele výpověď.

Můžu si do bytu nastěhovat přítele, přítelkyni, kamaráda, známého či někoho úplně cizího?

Nepřekročíte-li výše uvedený maximální počet osob, pak do své domácnosti (bytu) můžete přijmout tzv. osobu blízkou, aniž byste k tomu potřebovali souhlas pronajímatele.

Nastěhování jiných osob musí písemně schválit pronajímatel, pokud si toto právo v nájemní smlouvě vyhradil.

Když nájemné sám neutáhnu, můžu část bytu (třeba pokoj) pronajmout někomu dalšímu a podělit se tak o placení nájmu s někým dalším?

Pronajmout část bytu (např. pokoj) někomu dalšímu můžete jen v případě, že se na tom předem s pronajímatelem dohodnete a on vám to písemně povolí.

Takovému kroku se říká podnájem (vy jste si jako nájemce byt od pronajímatele pronajali, uživatel pokoje si jej pak od vás podnajímá) a bez souhlasu pronajímatele je zakázaný (pokud si to pronajímatel ve smlouvě vymínil).

Co mám dělat, když chci ukončit nájem dřív, než uplyne doba, na kterou máme nájem sjednaný?

Byt můžete fyzicky opustit třeba hned, ale až do konce doby, na kterou jste si jej pronajali, máte povinnost platit nájemné.

Povinnost platit nájemné za sjednanou dobu nájmu nezmizí tím, že byt opustíte. Povinnost platit nájemné trvá až do konce nájemní doby, která je sjednána v nájemní smlouvě. (Nebo do doby, kdy se s pronajímatelem oba písemně dohodnete na předčasném ukončení nájmu)

Pokud tedy uzavíráte nájem na dobu do např. 31. prosince, pak musíte počítat s tím, že až do 31. prosince musíte nájemné platit. A to i tehdy, když byt opustíte a nastěhujete se jinam.

Zkrátka: Do doby, než skončí sjednaná doba nebo dojde k oboustranné písemné dohodě mezi vámi a pronajímatelem, máte byt stále pronajatý, přestože jej fyzicky nevyužíváte. (A pronajímatel po vás může nezaplacené nájemné soudně vymáhat i poté, co byt opustíte.)

Chci-li tedy ukončit nájem předčasně, ozvěte se pronajímateli a proberte s ním možnosti. Třeba nebude požadovat doplacení celé částky do konce sjednané doby, ale jen dva či tři měsíce do doby, než najde dalšího nájemce.

Chci dát pronajímateli z nájmu bytu výpověď. Jak to mám udělat? Je na to nějaký formulář?

Text výpovědi není nijak předepsaný a stačí tedy třeba následující text volnou formou:

"Jako nájemce bytu XXX, na adrese XXX, který mám od vás v pronájmu dle nájemní smlouvy ze dne XX.XX.XXXX, vám tímto dávám z nájmu tohoto bytu výpověď. Datum, jméno, adresa, podpis."

Výpověď zašlete pronajímateli písemně (fyzicky na papíře v obálce na jeho adresu, ideálně doporučeně). Nebo mu ji předejte do rukou osobně.

Kopii můžete samozřejmě poslat pronajímateli i emailem, ale jen na samotný email nespoléhejte (u emailu nelze povětšinou dokázat doručení adresátovi).

Výpovědní doba stanovená zákonem je v tomto případě tříměsíční, ale začíná běžet až prvním dnem následujícího měsíce.

Doručíte-li tedy výpověď pronajímateli např. 28. ledna, tříměsíční výpovědní doba začne běžet 1. únorem, a skončí (za tři měsíce, tj. únor, březen, duben) posledním dubnem.

Nájem bytu mi končí. Musím pronajímatele nějak upozorňovat na to, že se budu stěhovat? Něco mu psát? Dávat mu nějakou "výpověď"?

Pokud máte nájem uzavřený na nějaký konkrétní časový usek (např. od 1.1. do 31.12.), pak posledním dnem této doby nájem automaticky skončí a žádná strana nemusí nic dělat, nic psát, nic vypovídat: Předem se domluvili na tom, že nájem skončí k onomu datu.

Pokud chce ale nájemce v bytě bydlet i nadále, musí o tom aktivně s pronajímatelem komunikovat – a to s dostatečným předstihem – aby se oba mohli odmluvit na podmínkách dalšího období pronájmu a písemně jej prodloužit.

Dostal jsem od pronajímatele výpověď z nájmu bytu. Má na to právo, dát mi výpověď?

Má, pokud jste neplnili nájemní smlouvu (např. neplatili nájemné včas).

Má, pokud jste porušili další povinnosti stanovené nájemcům zákonem (např. hlásit pronajímateli změny v počtech osob užívající byt, podnájem bytu bez souhlasu pronajímatele, hrubě porušili povinnosti nájemce, apod.).

A má, pokud byt potřebuje pro sebe či svého příbuzného.

Můžu se nějak bránit výpovědi z nájmu bytu, o které si myslím, že je nespravedlivá či nezákonná?

Ano. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná. Musí to ale udělat do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

V jakém stavu mám na konci nájmu odevzdat byt zpět pronajímateli?

Nájemce má povinnost odevzdat byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.

Nájemce má povinnost odstranit v bytě změny, které provedl se souhlasem pronajímatele, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu.

Nájemce má povinnost odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele, ledaže pronajímatel nájemci sdělí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže žádat vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota bytu zvýšila.

Pozor na to, že pronajímatel může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty bytu, které bylo způsobeno změnami provedenými nájemcem bez souhlasu pronajímatele.

 O předání bytu je tedy dobré dopředu mluvit s pronajímatele a ujasnit si, co od vás pronajímatel požaduje (a co jste si sjednali ve smlouvě ohledně zpětného předání bytu).


(Tlačítko vede do poradny Sdružení nájemníků ČR, která poskytuje pomoc nájemcům.)