Ochrana vaší objednávky…

Obchodní podmínky

společnosti Realitní centrum s.r.o.
ke smlouvám o dodání investičního kurzu a expertních průvodců a jejích online verzí pro pronajímatele nemovitostí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Realitní centrum s.r.o., se sídlem Rokycanova 229/20, 779 00 Olomouc, IČ: 25912534, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25252 (dále jen „vydavatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouvou“) o dodání investičního kurzu a expertních průvodců či jejich online verzí pro pronajímatele nemovitostí (dále jen „průvodců“, „zboží“, „předplatné“ či „přístupu“) uzavíranou mezi vydavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „klient“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či kupní smlouvy.

1.3. Znění obchodních podmínek může vydavatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webová stránka vydavatele umístěná na internetové adrese www.jakpronajimatbyty.cz (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o investičním kurzu a expertních průvodcích vydaných vydavatelem (dále jen jako „expertní průvodci“, „průvodci“). Nabídka expertních průvodců zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

2.2. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.3. Kupní smlouva se uzavírá na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy­ objednávky ­ účinné ze strany klienta prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka expertního průvodce musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, jaký průvodce si objednává.

2.4. Před zasláním objednávky vydavateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnosti klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.5. Objednávku klient odešle vydavateli kliknutím na tlačítko „objednat“ na webové stránce.

2.6. V návaznosti na doručení objednávky vydavateli zašle vydavatel na emailovou adresu určenou klientem v objednávce (dále jen „adresa klienta“) potvrzení o přijetí objednávky (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace klientovi je kupní smlouva uzavřena.

2.7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí klient sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

2.8. V případě, že má klient zájem o uzavření kupní smlouvy jiným způsobem než prostřednictvím objednávky účinné prostřednictvím objednávkového formuláře, může vydavatele kontaktovat emailem, telefonicky či poštou. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy účinného vydavatelem na elektronickou adresu uvedenou klientem při kontaktu s vydavatelem. Kupní smlouva pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany klienta vydavateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

2.9. Klient souhlasí s tím, že vydavatel může započít s dodáním zboží, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy v těch případech, kdy je klient spotřebitelem.

2.10. Kupní smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 obchodních podmínek.

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Na základě kupní smlouvy se vydavatel zavazuje, že klientovi dodá objednané průvodce, přičemž klient se na základě kupní smlouvy zavazuje za to uhradit vydavateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 4 obchodních podmínek.

3.2. Vydavatel může k dodání zboží využít služeb třetích osob.

3.3 V případě, že si klient objednal online verzi zboží, tj. jejich digitální, nikoliv fyzickou podobu, ale přístup je danému obsahu prostřednictvím internetu, vydavatel za tímto účelem zřídí online úložiště. Klient si při objednávce takového digitálního zboží/online přístupu vybere variantu doby, po kterou chce mít k tomuto obsahu přístup. Jakmile bude zboží/online přístup klientem uhrazen, vydavatel mu jej na tuto dobu do 48h od úhrady zpřístupní. Klient se k obsahu dostává/přihlašuje prostřednictvím emailové adresy a hesla, které zvolí při objednávce. Po uplynutí doby, na kterou si klient přístup zakoupil, vydavatel jeho přístupová práva zruší. Během zakoupené doby přístupu má klient právo opakovaně k obsahu přistupovat, prohlížet si jej, pouštět a zobrazovat. Stahovat si může dokumenty, nikoliv však audio či video obsah. Přístup k obsahu je možný po dobu 24h denně, přičemž vydavatel si vyhrazuje právo odstavit obsah po dobu provádění aktualizací a správy online úložiště po dobu až 1h denně nebo ročně až 10% celkové doby.

3.4 Při zpřístupnění digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, klient výslovně žádá o započetí poskytování tohoto plnění ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Klient bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy.

3.5 Průvodci, kteří jsou klientovi dodáváni v tištěné podobě nebo na fyzickém nosiči, jsou dodávány ve znění, stavu a provedení aktuálním k datu provedení objednávky, bez nároku na jejich další aktualizaci. Průvodci, kteří jsou klientovi dodáváni jako digitální obsah online, jsou dodávány ve znění, stavu a provedení aktuálním k datu provedení objednávky s tím, že jejich případná aktualizace bude probíhat pouze v online úložišti a pouze po dobu, v rozsahu a za podmínek uvedených v jejich nabídce.

3.6 Vydavatel může kdykoli přidávat, měnit nebo odebírat funkce či vlastnosti průvodců, upravovat nebo zavádět omezení pro čtení, užívání, ukládání nebo jiné funkce, a to na základě oprávněných důvodů, kterými jsou např. změny v legislativě či týkající se pronajímání bytů či nemovitostí, změn rozsahu a provedení průvodců, změn formátu, způsobu a technickému řešení poskytování a přístupu online úložiště, to vše s důvodem a za účelem racionalizace a zefektivnění poskytování průvodců klientovi.

4. ODMĚNA VYDAVATELE A DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Klient se zavazuje uhradit vydavateli odměnu za zboží a jeho dodání ve výši uvedené v nabídce zboží.

4.2. Klient si při objedání zboží zvolí, zda jej chce – pokud je fyzické – zaslat na dobírku, kdy zaplatí v hotovosti či kartou přímo jeho doručovateli či zda provede úhradu zboží předem prostřednictvím nabízených platebních metod (převodem, kartou, apod.)

4.3. Vydavatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně vydavatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH a klient se zavazuje ji uhradit společně s odměnou vydavatele.

4.4. Vydavatel doručí klientovi ohledně všech prováděných plateb daňový doklad.

4.5. Závazek klienta hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet vydavatele.

4.6. V případě prodlení klienta s placením peněžitých pohledávek, vzniká vydavateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.7. Pokud při objednávce klient zvolí produkt/zboží, které je dodáváno formou předplatného s automatickou obnovou a zaplatí přitom platební kartou, autorizuje tím vydavatele současně k tomu, aby po uplynutí zakoupené doby předplatného toto předplatné ve stejném rozsahu a za stejnou cenu znovu automaticky obnovil a vyžádal si od platební instituce úhradu totožným způsobem, tj. platební kartou klienta. Pokud chce klient předplatné zrušit či zastavit jeho automatickou obnovu či zastavit platbu zadanou platební kartou, může předplatné kdykoliv zrušit ve svém klientském účtu na adrese https://www.jakpronajimatbyty.cz/klientske-centrum, kde v položce Správa klientského účtu > Mé předplatné > Prohlédnout si klikne na položku Zrušit. Nebo může napsat sdělení v tomto smyslu na info @ realitni-centrum.cz. O zrušení předplatného obdrží obratem emailové potvrzení.

5. ÚČINNOST KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

6. STORNO PODMÍNKY

6.1. Klient se může objednávku bezplatně zrušit do 12:00 poledne stejného dne, ve kterém objednávku odeslal, a to elektronickou poštou na adresu vydavatele expedice @ realitni-centrum.cz. V případě, že objednávku zruší později, vzniká vydavateli právo na náhradu marně vynaložených expedičních a doručovacích nákladů. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10) a dále ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Vydavatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno klienta pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

7.2. Klient přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti kupní smlouvy z důvodu její neurčitosti.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

8.2. Klient, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, elektronické kontakty na sociálních sítích, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále „osobní údaje“).

8.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů vydavatelem, a to pro účely evidence kupní smlouvy a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení vydavatelem či třetími osobami. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat vydavatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů klienta může vydavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být vydavatelem předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se klient domníval, že vydavatel nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat vydavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby vydavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu vydavatel povinen tuto informaci předat. Vydavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem vydavatele na elektronické kontakty a adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení vydavatele nebo obchodních sdělení třetích osob na elektronické kontakty a adresu klienta.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. Vydavatel může od kupní smlouvy kdykoliv i částečně odstoupit a to odstoupením zaslaným na adresu klienta, včetně zpráv označených či nadepsaných textem „zrušení objednávky“, „informace o zrušení objednávky“ či obdobným textem. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy podle předchozí věty, vrátí vydavatel klientovi uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

9.2. Vydavatel může od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit také v případě, že klient poruší povinnost vyplývající ze kupní smlouvy či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká klientovi nárok na vrácení uhrazené odměny.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM

10.1 V případě, že uživatel není spotřebitelem, ustanovení §2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí těmito obchodními podmínkami.

10.2. V případě, kdy je klient spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 10.3 až čl. 10.8 a 11.1 až 11.7 obchodních podmínek.

10.3. Klient svá práva vyplývající z odpovědnosti vydavatele za vady plnění uplatňuje u vydavatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese.

10.4. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje vydavatel prostřednictvím elektronické adresy info @ realitni-centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle vydavatel na elektronickou adresu klienta.

10.5. Vydavatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.6. Klient, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové kupní smlouvy, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.7. Nejde-li o případ uvedený v čl. 10.5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je klient, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může klient využít vzorový formulář poskytovaný vydavatelem, který je uveden v příloze obchodních podmínek. Odstoupí-li klient od smlouvy podle tohoto ustanovení je klient povinen uhradit vydavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté vydavatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

10.8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

  1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  3. c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  4. d) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  5. e) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

10.8. Vydavatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování.

10.9. Klient, který je spotřebitelem, se může pro mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na nejbližší provozovnu České obchodní inspekce, viz. www.coi.cz.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.1. Klient má právo podat reklamaci.

11.2. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje klient vždy písemně neprodleně po zjištění příčiny reklamace, a to na adresu vydavatele.

11.3. Písemná reklamace musí obsahovat: kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresu sídla, příp. korespondenční adresu), jméno a příjmení klienta nebo osoby, která za klienta reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu, identifikaci zboží, případně číslo faktury k danému zboží, důvod reklamace.

11.4. Nebude-li zaslaná písemnost klienta obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

11.5. Vydavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla reklamace doručena, pokud se s klientem nedohodne na lhůtě delší.

11.6. Odpovědná osoba prověří meritum reklamace a to zejména porovnáním hodnocení zboží klientem a hodnocení stejného zboží ostatními pronajímateli, kteří expertní průvodce používají. Je-li reklamace posouzena jako zcela nebo částečně důvodná, vyřídí reklamaci nabídnutím náhrady poškozeného zboží za nové nebo vrácením přiměřené části kupní ceny, případně jiným způsobem dohodnutým s klientem.

11.7. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahu mezi vydavatelem a klientem se:

12.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem;

12.1.2. vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;

12.1.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem.

12.2. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována vydavatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.4. Kontaktní údaje vydavatele: emailová adresa info @ realitni-centrum.cz, tel. 777 230 336.

V Olomouci dne 1. prosince 2023

PŘÍLOHA

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

Realitní centrum, s.r.o.
Rokycanova 229/20
779 00 Olomouc
IČ: 25912534

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy …….. pod číslem objednávky …….. .

Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:
Adresa spotřebitele:
Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum:

 

Starší obchodní podmínky do 30.11.2023