Newsletter 2021 Leden + Únor: Kdy musíte jako pronajímatel platit poplatek za popelnice i z vašeho prázdného či nepronajatého bytu 2

Newsletter 2021 Leden + Únor: Kdy musíte jako pronajímatel platit poplatek za popelnice i z vašeho prázdného či nepronajatého bytu

Víte, kdy musíte jako pronajímatel ohlásit městu, že máte prázdný byt a navíc z něj platit poplatek za odvoz komunálního odpadu (“poplatek za popelnice”)?

Pravidla pro platbu poplatku za popelnice jsou v každém městě jiná. Města a obce si tyto poplatky stanovují samy. A každá obec a město tak má jiná pravidla.

Některá města vážou poplatek na nemovitost. Některá na osobu. Některá na vlastníka. Některá na uživatele. V některých městech rozesílají plátcům poplatku složenky či inkasují přímo z účtu. V jiných si musí splatnost a platbu hlídat lidé sami.

To, jaké poplatky máme platit sami za sebe, většinou víme.

Pronajímatelé ale často zapomínají na to, že některá města stanovují pronajímatelům bytů povinnost (a) oznámit, že vlastní (prázdný) byt a (b) platit poplatek za popelnice i z prázdného, nepronajatého bytu.

Příkladem jsou citace z městských vyhlášek těchto měst…

Praha: Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku (resp. společný zmocněnec v případě více vlastníků) má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní podáním prohlášení plátce poplatku správci poplatku (za každý jím spravovaný objekt do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku), vyplněným na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky, kterými jsou fyzické osoby, při jejichž činnosti komunální odpad v daném objektu vzniká.

Liberec:Poplatek platí … osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.”

“Poplatník je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem. V případě, že vlastní na území města více staveb podléhajících poplatku, je povinen tyto údaje poskytnout za každou z nich.”

Zlín:Osobou povinnou platit poplatek (dále jen „poplatník“) fyzická osoba, která … má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.”

“Vlastník bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je povinen také ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby (případně parcelní číslo pozemku, na němž je umístěna stavba s bytem), ve které se byt nachází a číslo bytu, případně jeho umístění v budově.”

Olomouc: “Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která … má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.”

“Poplatník je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.”

Vlastníte-li tedy nemovitost (a to jak obsazenou nájemcem, tak prázdnou) v jiném místě než sami bydlíte, podívejte se na stránky obecního či městského úřadu a prostudujte si místní pravidla pro placení poplatků za popelnice.

Pro “meziměstské” pronajímatele bývá překvapením, že to jinde funguje jinak.

Od 1.1.2021 navíc platí nový zákon o odpadech (541/2020), podle kterého mohou města vybírat poplatky dle dosavadních vyhlášek jen do konce roku 2021.

V průběhu roku 2021 můžeme tedy čekat smršť nových odpadových vyhlášek a změn.

Pavel Řehulka