Neumožnil nájemce kontrolu bytu? Může dostat výpověď... 2

Neumožnil nájemce kontrolu bytu? Může dostat výpověď…

Každý pronajímatel si přeje, aby nájemci užívali jeho byt řádně, udržovali jej v čistotě a nezpůsobili v něm žádnou škodu.

Někteří pronajímatelé své byty sice po dobu nájmu vůbec nenavštěvují, potom ale bývají překvapeni, v jakém stavu jim nájemce místnosti vrací.

Chytřejší pronajímatelé proto svůj byt čas od času navštíví (pokud nevybírají nájem každý měsíc osobně) a jeho stav a způsob užívání si osobně prohlédnou.

Nájemci tuto kontrolu někdy nechtějí uznat („byt jsem si pronajal, platím za užívání nájem, nikdo zde nemá co pohledávat“) a odmítají pronajímatele do bytu pustit ke kontrole.

Neuvědomují si ale, že tím riskují výpověď z nájmu bytu pro hrubé porušení svých povinností.

Proč?

Jak totiž potvrdil Krajský soud v Hradci Králové (rozsudkem ze dne 18.1.2000, č.j. 26 Co 513/99-108, který byl následně potvrzen Nejvyšším soudem, sp. zn. 26 Cdo 1211/2000):

– Jednání nájemců, kteří opakovaně neumožnili pronajímateli přístup do nemovitosti, v níž se nachází předmětný byt, je hrubým porušením povinnosti nájemce bytu.

– Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 665 odst. 1 obč.zák. a lze ji aplikovat i ve vztazích nájmu bytu:

„Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.“

– Toto jednání zakládá výpovědní důvod podle § 711 odst. 1 písm. d/ obč.zák.

– Výkon pronajímatelova práva dát nájemcům výpověď z nájmu není v rozporu s dobrými mravy, pokud nájemci neprojevili ochotu svoji povinnost splnit a neposkytnuli tak pronajímateli potřebnou součinnost k realizaci jejich povinnosti ve vztahu k údržbě bytu.

Výše uvedené rozhodnutí padlo za doby starého občanského zákoníku, platí ale v plném rozsahu i dnes.

Podle § 2219 nového občanského zákoníku platí, že “oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.”

Znamená výše uvedené, že pronajímatel může do bytu vstoupit za účelem prohlídky, aniž by byl nájemce přítomen?

Určitě ne. (Takovým vstupem by pronajímatel naopak riskoval postih dle § 178 odst. 1 trestního zákoníku: „Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“)

Každý nájemce si ale musí být vědom toho, že pronajímatel může stav bytu čas od času zkontrolovat… a nájemce má povinnost mu tuto prohlídku umožnit.

Jinak riskuje výpověď.

Pavel Řehulka

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz