Dva „utajené“ zdroje nemovitostí za 50 % jejich hodnoty 2

Dva „utajené“ zdroje nemovitostí za 50 % jejich hodnoty

Každý realitní investor ví, že největší šanci, jak ovlivnit návratnost své investice, má v momentě nákupu… a logicky tedy hledá způsob, jak koupit nemovitost za nejnižší cenu.

V předchozích článcích jsme klientům na JakPronajimytyByty.cz již ukazovali, kde koupit byty v dobrovolných aukcích, dražbách insolvenčních správců či exekucích.

Kromě těchto možností ale existují ještě další „přehlížené“ zdroje levných nemovitostí: Dražby institucí, které tyto události moc neprezentují… a proto na nich také bývá minimum účastníků.

Kdo a kde tyto nemovitosti nabízí?

Prvním „přehlíženým“ zdrojem dražených nemovitostí jsou

finanční úřady.

Finanční úřady vykonávají podle § 218 a násl. daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) daňové exekuce prodejem nemovitostí.

Daňová exekuce slouží k vymáhání daňových nedoplatků a nedoplatků na pokutách udělených v daňovém řízení. Vymáhajícím orgánem a zároveň v pozici oprávněného je správce daně, tedy finanční úřad. Exekučním titulem je zde vykonatelný výkaz nedoplatků, vykonatelné rozhodnutí ukládající peněžité plnění nebo vykonatelný zajišťovací příkaz.

V případě dražby nemovitosti finančním úřadem činí nejnižší dražební podání dvě třetiny stanovené ceny. Při opakované dražbě činí nejnižší dražební podání polovinu stanovené ceny nemovitosti.

Nákupem nemovitosti v dražbě finančních úřadů je tedy možné koupit nemovitosti i za polovinu… jak se ale o takové dražbě dozvědět?

Aktuální dražby pak na této stránce:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/drazby-financnich-uradu

Druhým „přehlíženým“ zdrojem nemovitostí za zajímavých podmínek jsou dražby soudních vykonavatelů.

Nerespektuje-li dlužník rozsudek soudu o tom, že má věřiteli zaplatit, může věřitel požádat soud o tzv. výkon rozhodnutí. (Podstata je stejná, jako u exekuce, jen tuto aktivitu neprovádí exekutor, ale soudní vykonavatel.)

(Jaký je rozdíl mezi soudním exekutorem a jeho zaměstnanci (=vykonavateli soudního exekutora) a soudním vykonavatelem: Soudní vykonavatel je zaměstnanec soudu, který se stará především o realizaci některých exekucí, které soudy provádějí. Nejde v žádném případě o soudního exekutora, což je samostatné právnické povolání, naopak jeho obdobou je právě u soudního exekutora zaměstnaný vykonavatel soudního exekutora. Soudní vykonavatel přímo provádí zejména výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (včetně jejich odhadu a dražby), odebráním movitých věcí, vyklizením, o odnětí nezletilého dítěte nebo o vykázání ze společného obydlí. Kromě toho může i na žádost sepisovat věci nebo doručovat písemnosti soudu. Je vázán příkazy a pokyny soudce nebo vyššího soudního úředníka a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem svého zaměstnání dozvěděl. Zprostit jí ho může předseda soudu. Při výkonu svých pravomocí jedná jménem státu. Výkonem jeho pravomocí může soud pověřit i zmíněného soudního exekutora.)

Soudní vykonavatel se řídí § 5, 45 a 46 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, § 265 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudním řádem a § 76 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí může být nařízen, jen když oprávněný označí nemovitost, jejíž prodej navrhuje, a jestliže listinami doloží, že nemovitost je ve vlastnictví povinného. Nemovitostmi se při výkonu rozhodnutí jejich prodejem rozumí nemovité věci a byty nebo nebytové prostory ve vlastnictví podle zvláštního zákona. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.

Zákon nařizuje zveřejnění takové dražby na vývěsce soudu, které najdete na http://infodeska.justice.cz/subjekty.aspx?typ=SOUD, proklikem na vybraný soud a prohledáním sekce “exekuce” “výkon rozhodnutí”.

Ano, když si prohlédnete aktuální přehled dražeb soudů a finančních úřadů, zjistíte, že mnoho aukcí se týká automobilů/movitých věcí a pro realitní investory se tedy mohou zdát nezajímavými.

Nabídka nemovitostí je na těchto serverech sice menší, právě tento fakt ale může svědčit ve váš prospěch: Jestliže ostatní mávnou nad úředními dražbami rukou (“nic tam není“), pak ten, kdo se bude na tyto přehledy jednou měsíčně cíleně dívat zde může časem najít i drahokam, o kterém se ostatní nedozvědí… a dražit bude tedy sám a za vyvolávací cenu.

Pavel Řehulka

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz