Kdy musí pronajímatel vytisknout nájemci účtenku (a kupovat speciální pokladnu či software) dle zákona o evidenci tržeb EET 2

Kdy musí pronajímatel vytisknout nájemci účtenku (a kupovat speciální pokladnu či software) dle zákona o evidenci tržeb EET

Komentátor v rádiu říkal, že účtenky teď kvůli evidenci tržeb budou muset vystavovat úplně všichni.

Jakékoliv předání hotovosti bude nyní pod dohledem finančního úřadu.

A když jsem si uvědomil, že hotovost přijímají od svých nájemců i pronajímatelé, polil mě studený pot:

To si teď bude každý pronajímatel kupovat elektronickou pokladnu, software a tiskárnu, aby mohl jednou měsíčně vystavit nájemci účtenku o tom, že převzal nájemné v hotovosti?

Podle zákona o evidenci tržeb platí, že každému, kdo závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Jako pronajímatelé musíme proto získat 100% jistotu v tom, zda máme či nemáme nájemcům vystavovat elektronické účtenky.

Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb přitom hned v úvodu jasně stanoví, že „subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů…“, „předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka“ a „evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem“.

Jsme jako pronajímatelé poplatníkem daně z příjmů? Ano.

Přijímáme od nájemce peníze? Ano.

Máme tedy povinnost objednat pokladnu či software, koupit tiskárnu a při každém přijetí nájemného vytisknout nájemci účtenku a odeslat ji elektronicky finančnímu úřadu?

Než na to odpovíme, musíme se podívat do

§ 6 tohoto zákona, který vysvětluje, co je to ten „rozhodný příjem“:

„Rozhodným příjmem se u poplatníka daně z příjmů fyzických osob pro účely tohoto zákona rozumí příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který 1. není předmětem daně z příjmů, 2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo 3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.“

Pro pronajímatele jsou z této věty klíčová slova „příjem ze samostatné činnosti“.

Nahlédneme-li totiž do dalšího zákona (o dani z příjmů), pak tam je v § 7 definován onen „příjem ze samostatné činnosti“ následovně:

„Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání,
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

A příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, c) příjem z výkonu nezávislého povolání.“

Výsledkem podrobného čtení těchto paragrafů je následující…

– Pokud jste si z pronájmu bytů udělali podnikání (tj. vložili jste byty do obchodního majetku, účtujete o příjmech dle § 7 ZDP, poskytujete nájemci spolu s nájmem i další služby), pak vás skutečně čeká povinnost vystavovat nájemci účtenky při převzetí nájemného v hotovosti.

– Pokud ale pouze pronajímáte byt, neposkytujete s ním nájemci žádné další služby (úklid, praní, ostrahu apod.) a evidujete příjmy dle § 9 ZDP a nemáte tím pádem „příjem ze samostatné činnosti“, pak povinnost evidovat tržby elektronickým způsobem nemáte.

Patříte-li do první skupiny, vůbec vám ten proces registrace a přípravy nezávidím. A patříte-li do té druhé, můžete si oddechnout.

(c) Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz

P.S. Bezproblémové a výnosné pronajímání bytů nezaručí ani atraktivně vybavený byt, ani pečlivý výběr nájemce, ani dokonalá nájemní smlouva, ani… cokoliv jednotlivého jiného. Klidné a bezproblémové pronajímání je vždy důsledkem toho, že pronajímatel je připraven (a není “nenadálou” situací zaskočen) a má na své straně postupy a pomůcky, které mu tento klid (a řešení potíží) zaručí. Komplexní kombinaci těchto nástrojů, pomůcek a doporučení najdete v investičním kurzu “Jak kupovat a pronajímat byty”… a doufám, že s jeho pomocí postavíte neproniknutelné opevnění kolem vašeho pronájmu i vy.