Termín vyúčtování služeb (aby nepřišel o příspěvek na bydlení) 2

Termín vyúčtování služeb (aby nepřišel o příspěvek na bydlení)

Pokud váš nájemce pobírá příspěvek na bydlení, do 30. dubna od vás jako pronajímatele potřebuje vyúčtování služeb za celý předchozí rok.

Jinak o něj přijde.

O co jde?

Příspěvek na bydlení slouží na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Často jej tak pobírají např. nájemci v důchodovém věku.

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

– jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň

– součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Výpočet toho, zda nájemce na tento příspěvek dosáhne, může provést pomocí kalkulačky např. na https://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních tzv. srovnatelné náklady.

U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva.

Nájemce musí tyto náklady písemně prokázat a právě k tomu potřebuje do 30. dubna  vyúčtování služeb za předchozí rok.

Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení přitom vždy rozepsány na jednotlivé položky (tj. samostatně voda, samostatně plyn, samostatně elektřina atd.), které se prokazují podrobným rozpisem.

Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány a zúčtovací období musí být nejvýše dvanáctiměsíční.

Podrobnosti https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

Pobírá-li tedy nájemce ve vašem bytě příspěvek na bydlení, je ve vašem zájmu mu připravit vyúčtování služeb za minulý rok tak, aby jej stihl se svou žádostí včas odevzdat.

(Žádost může sice odevzdat i později a získat tak příspěvek zpětně, výpadek jeho příjmů v mezidobí ale pravděpodobně skončí jeho neschopností uhradit nájemné v plné výši.)

Bez ohledu na to, zda nájemce čerpá či nečerpá příspěvek na bydlení, má přitom pronajímatel následující vyúčtovací povinnost dle § 7 zákona č. 67/2013:

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel nájemci vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Pronajímatel ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

(3) Finanční vyrovnání provedou pronajímatel a nájemce v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování nájemci.

 

Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz