Má platit za televizi a rozhlas nájemce… nebo pronajímatel?

Pronajímatelé v diskusi s nájemci často narazí na otázku, kdo bude platit koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi?

Jedni tvrdí, že je to již zahrnuto ve službách, které nájemce platí pronajímateli („to je přece už zahrnuté v nájmu, ne?!“).

Další říkají, že pronajímatel musí platit za každý byt, který pronajímá („podle mě se musí platit za každý byt, kde je televize nebo rádio…“).

Někteří argumentují tím, že poplatek platí ten, na koho je psaný elektroměr („v zákoně je napsáno, že poplatníkem je ten, na koho je psaná elektřina“).

A jiní nabádají pronajímatele, aby od nájemců koncesionářský poplatek sami inkasovali a platili za ně („pro jistotu“).

Vzhledem k tomu, že televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně, za rozhlas 45 Kč a ročně to dělá celkem 2.160 Kč, přičemž pokuta za nepřihlášení k tomu přidá dalších 10.000 Kč, v tomto článku si ukážeme, jak je to s placením koncesionářského poplatku ve skutečnosti.

Výsledek vás možná (ne)příjemně překvapí…

Podle § 3 zákona 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích platí, že „poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač“ a „poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač“.

Pokud jste tedy vlastníkem přijímače, máte povinnost tyto poplatky platit.

Znamená to ale, že když jako pronajímatel vybavíte např. své tři byty televizním a rozhlasovým přijímačem a byty následně pronajmete, že musíte platit poplatky trojnásobné?

Záleží na okolnostech… a hned je vysvětlím…

Zákon totiž pokračuje v dodatku, který říká, že „jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový/televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.“

Jinými slovy, pokud přijímač sice patří vám, ale začne jej užívat nebo držet po dobu delší než 30 dnů někdo jiný, přechází tím povinnost platit koncesionářské poplatky na něj.

(Držba je přitom v § 987 nového občanského zákoníku definována tak, že „držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.“)

Zkráceně bychom tedy mohli říci, že pokud pronajímáte byt, jehož součástí je i váš televizní a rozhlasový přijímač, jako pronajímatel máte platit koncesionářské poplatky do té doby, než byt začne užívat déle než 30 dnů nájemce… a potom tato povinnost přechází automaticky na něj.

Přihlášení a placení si přitom zařizuje každý sám prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na každé poště.

Co ale v případě, kdy je nájemce přihlášen k trvalému pobytu jinde? Musí pak platit koncesionářské poplatky jak „doma“, tak ve vašem bytě?

Ne.

Zákon totiž říká (§5, odst. 1), že „poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku“.

A jak je to s tou elektřinou („poplatky se prý platí podle toho, na koho je psaný elektroměr“)?

Předpis říká, že „jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy.“

Jinými slovy, provozovatelé vysílání zkoumají seznamy odběratelů elektřiny, a když zjistí, že zde figuruje jméno, které se nenachází na seznamu plátců koncesionářských poplatků, pošlou na toto jméno výzvu k jejich (do)placení. Pronajímateli ale v takovém případě stačí prokázat, že uživatelem přijímače je nájemce a tím se placení poplatků z tohoto přijímače zprostí.

Ale pozor, tím to nekončí…

Výše uvedené se vztahuje pouze na případy, kdy váš byt pronajímáte jako nepodnikatel (má to své výhody i nevýhody, podrobně se tím zabýváme v investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“).

Pokud je totiž pronájem bytu vaší podnikatelskou činností, výše uvedená pravidla nahrazuje následující jednoduché pravidlo:

„Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem platí rozhlasový nebo televizní poplatek z KAŽDÉHO rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním.“

Shrneme-li tedy vše do orientačních pravidel…

1. Podnikatelé platí poplatek z každého přijímače, který vlastní (právnické osoby) nebo používají v souvislosti s podnikáním (podnikající fyzické osoby). Zda jste jako pronajímatel bytu podnikatelem či nikoliv záleží na tom, jaký rozsah služeb nájemci poskytujete.

2. Domácnost platí poplatek jen za jeden přijímač, bez ohledu na počet televizí, rádií, elektroměrů, nemovitostí či adres (trvalé, přechodné, apod.), které užívají. Hradí-li tedy nájemce koncesionářský poplatek v rámci domácnosti na jiném místě, za přijímač v pronajatém bytě další poplatek platit nemusí.

3. Neplatí-li nájemce zatím koncesionářský poplatek jinde a začal přitom užívat přijímač, který patří jinému (např. vám jako nepodnikajícímu pronajímateli), po 30 dnech užívání či držení na něj přechází povinnost platit tento poplatek automaticky.

Pozitivní zprávou na závěr je fakt, že pronajímatel nemá nikdy povinnost kontrolovat, zda se nájemce k placení koncesionářských poplatků přihlásil a zda je platí. Tuto kontrolu provádějí provozovatelé vysílání sami a sami potom také udělují neplatičům příslušné pokuty.

Pavel Řehulka

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) „přijede“ až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz


Štítky

koncesionářské poplatky, nájemce, nájemní smlouva, televizní a rozhlasový poplatek, trvalé bydliště


Také vás může zajímat...