Znamená vyhlášení nouzového stavu opět také zákaz zvyšování nájemného?

Znamená vyhlášení nouzového stavu opět také zákaz zvyšování nájemného?

Když v květnu 2020 probíhala první vlna covidové epidemie, vláda vyhlásila tzv. moratorium na zvyšování nájemného.

To znamenalo, že pronajímatelé nemohli během doby platnosti tohoto moratoria zvyšovat nájemné. (Respektive mohli, ale takové zvýšení by bylo právně nevymahatelné a nájemce nemusel onu navýšenou část platit.)

Toto moratorium bylo 5. června 2020 ukončeno a od té doby se výše nájemného a jeho zvyšování řídí opět standardními pravidly.

Protože byl ale 5. 10.2020 opět vyhlášen nouzový stav, pronajímatelé se ptají, zda to automaticky znamená také opět zákaz zvyšování nájemného.

Odpověď zní, že samotné vyhlášení nouzového stavu nijak práva pronajímatelů neomezují.

Tzn. vyhlášení nouzového stavu neznamená, že by automaticky nastal i zákaz zvyšování nájemného.

Podle § 5 zákona 240/200 platí, že “za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit… vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada”.

Vyhlášení nouzového stavu tedy umožňuje vládě, aby přijala opatření, které uzná v rámci daných mantinelů za vhodné… výše nájemného se ale samotné vyhlášení nouzového stavu nijak nedotýká.

Cenové moratorium může totiž vláda vyhlásit podle zákona o cenách (§ 9 odst. 2 zákona č. 526/1990) … a to dokonce bez ohledu na to, zda je vyhlášen nouzový stav či nikoliv.

Rozhodne-li se tedy vláda nějak regulovat nájemné, může tak udělat kdykoliv, kdy usoudí, že to vyžaduje např. mimořádná tržní situace.

Fakt, zda byl či nebyl vyhlášen nouzový stav, tomu není podmínkou.

Pronajímatelé a nájemci se tedy i nadále mohou domlouvat na výši nájemného a jeho případném zvyšování standardním způsobem. (Nikoliv bez zcela svobodně a jakýchkoliv omezení, protože občanský zákoník stanoví u nájmu bytů pravidla a omezení pro zvyšování nájemného… ale to už je jiný příběh.)

Pavel Řehulka
JakPronajimatByty.cz

P.S. Přesto ale: Jaká je pravděpodobnost, že by vládat opět vydala zákaz zvyšování nájemného? Podle našeho názoru je toto riziko minimální a považujeme to za krajně nepravděpodobné. Pokud ale o zvýšení nájemného uvažujete, neuděláte chybu, když své plány zrealizujete dříve než později.