Když nájemce odmítá zaplatit některé položky z vyúčtování služeb 2

Když nájemce odmítá zaplatit některé položky z vyúčtování služeb

Následující spor vzniká mezi pronajímateli bytů a jejich nájemci v poslední době celkem často:

Pronajímatel předloží nájemci vyúčtování služeb a požaduje jejich úhradu. Nájemce ale některé položky vyúčtování odmítá: Žádné revize, pojištění, odměny správci nebo fond oprav prý platit nebude. To má prý platit vlastník bytu.

Obě strany proto vytáhnou nájemní smlouvu, najdou si položku „zálohy na služby“ a začnou se dohadovat, co má platit nájemce a co pronajímatel.

Protože se tento spor opakuje často, následující článek vám poskytne vodítko…

Pronajímatelé bytů často postupují tak, že si řeknou, kolik chtějí získat z pronájmu. Stanoví tedy částku, kterou požadují za užívání jimi vlastněných „cihel, oken a podlah“. A platbu záloh na spotřebované služby pak vyřeší jednoduše: Účtují nájemci to, co jim samotným účtuje správce domu, družstvo nebo společenství vlastníků.

V mnoha případech ale dělají chybu.

Proč?

Nový občanský zákoník v § 2246 stanoví, že “strany ujednají nájemné pevnou částkou. Má se za to, že se nájemné sjednává za jeden měsíc.” A hned na to navazuje slovy: Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel; schází-li takové ujednání… má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Co z toho vyplývá?

Nájemce má platit pouze to, co je uvedeno v nájemní smlouvě nebo co vyplývá ze zákona.

Nájemní smlouva by měla (pro ochranu pronajímatele) vždy obsahovat dvě částky, které má nájemce platit pronajímateli:

– První je výše nájemného – vyjadřující odměnu vlastníka bytu za užívání jeho majetku.

– Druhým číslem je pak částka, kterou nájemce platí každý měsíc jako zálohu na jím spotřebované služby související s užíváním bytu.

Pokud nájemní smlouva „plnění spojená s užíváním bytu“ dále nespecifikuje, platí seznam uvedený v § 2247, odst. 2. Nájemce pak kromě nájemného platí také:

– dodávky vody
– odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek
– dodávky tepla
– odvoz komunálního odpadu
– osvětlení a úklid společných částí domu
– zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání
– provoz a čištění komínů
– provoz výtahu

Povinnost hradit jiné/další služby má nájemce jen v případě, že jsou výslovně sjednány v nájemní smlouvě. A pokud pronajímatel bez náležitého smluvního ujednání předloží nájemci k proplacení ono vyúčtování od správce domu, nájemce má povinnost zaplatit jen výše uvedené služby. Ostatní položky ve vyúčtování může proškrtat, že se jej netýkají.

Pokud tedy pronajímatel chce, aby nájemce platil také ostatní položky, které se na vyúčtování správce domu objevují – např. podíl na ostraze objektu, připojení k internetu, služby recepční apod. – musí poskytování těchto služeb sjednat s nájemcem v nájemní smlouvě.

Pokud nájemní smlouva tyto položky do definice „plnění spojená s užíváním bytu“ nezahrne, platí je sám vlastník bytu. A protože se jedná o náklady spojené s vlastnictvím/režií bytu, financuje je z vybraného nájemného samotný pronajímatel.

Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz