Kdo zakázal výpověď z nájmu bytu: Neplacení nájemného, zákaz výpovědi a přenášení odpovědnosti na pronajímatele v Poslanecké sněmovně (1. dějství) 2

Kdo zakázal výpověď z nájmu bytu: Neplacení nájemného, zákaz výpovědi a přenášení odpovědnosti na pronajímatele v Poslanecké sněmovně (1. dějství)

Vláda začátkem dubna 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by za určitých okolností a po omezenou dobu zakázal výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájemného.

Následující řádky jsou stenozáznamem jednání Poslanecké sněmovny k tomuto bodu a pro pronajímatelé bytů je to zajímavé čtení.

Z vystoupení jednotlivých poslanců a jejich návrhů je totiž často vidět, jaké porozumění a zastání mají pronajímatelé bytů u zákonodárců a jak při schvalování obdobných předpisů (asi) uvažují…

* * *

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy přerušuji bod číslo 12 do projednání druhého čtení bodu 13 a otevírám bod

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/ – zkrácené jednání

O tomto tisku bychom měli nejprve rozhodnout podle § 99 odst. 5 a měli bychom posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání. Já k tomuto otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ke zkrácenému jednání tohoto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přednesu návrh usnesení: “Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, sněmovní tisk 815, ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácené jednání. Kdo je proti?

V hlasování číslo 144 přihlášeno 98, pro 70, proti 2. Návrh byl přijat, usnesení bylo tedy schváleno.

Já otevírám bod číslo 13 a poprosím paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby se ujala slova.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Ona už tady jedna debata ohledně komerčních nájmů proběhla. My jsme připravili úpravu, která vlastně by měla snížit ekonomické dopady epidemie na nájemce bytů a jiných prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Vzhledem ke značné medializaci navrhovaných opatření mně dovolte, abych se blíže vyjádřila zejména k navrhované úpravě právě v oblasti nájmů bytů.

V rámci probíhající, někdy značně vášnivé diskuze převažují názory, že se povoluje a legalizuje neplacení nájemného. Tak tomu však skutečně není a MMR ani nikdy takový záměr nesledovalo, neboť jsme si vědomi ochrany vlastnického práva. Naše snaha je zaměřena na zranitelné nájemce v případě, kdy selžou jiná opatření, například na situaci, kdy nebude možné využít jistoty. Mnoho pronajímatelů samozřejmě od nájemců chce jeden až tři nájmy dopředu. Zároveň nebude ještě ten prostor na vyřízení například sociálních dávek. Je potřeba si uvědomit, že sociální dávky, vlastně to rozhodné období je za čtvrtletí zpětně, to znamená, ti žadatelé budou moci z důvodu výpadku příjmů o tu dávku žádat nejdříve v červnu – duben, květen, červen. To znamená nejdříve za tyto měsíce.

Samozřejmě nelze také vyloučit snahu některých pronajímatelů využít krizové situace. Na druhou stranu o tomto já ani nechci hovořit na hlas a myslím si, že to budou úplně opravdu minimální věci, protože mnoho velmi slušných pronajímatelů mně psalo, že jsou rádi, že se to nedotýká služeb, protože samozřejmě to by byl problém, nicméně že jsou si vědomi té tíživé situace, která je, a se svými nájemníky, protože skutečně to se jedná o řádné občany, kteří se z důvodu těch krizových opatření dostali do nějakých finančních problémů, tak už dnes s nimi sjednávají splátkové kalendáře. Právě naší snahou bylo minimalizovat dopady na pronajímatele. Z tohoto důvodu nebyl nájemce nikdy zproštěn povinnosti hradit platby za služby spojené s bydlením a dále ani úrok z prodlení a z placení nájemného. Zároveň jsou dány zákonem určité povinnosti pronajímateli prokázat, že se dostal do těchto tíživých situací.

A tady mi dovolte odpovědět i na dotaz paní poslankyně Pekarové Adamové, jak to bude dokládat. My k tomu budeme vydávat metodický pokyn, to znamená potvrzení o ztrátě zaměstnání z úřadu práce, nebo potvrzení o tom, že byla nařízena karanténa, ošetřovné atd. Budeme to mít skutečně precizně dáno jak na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, tak zejména metodickým pokynem Úřadu práce.

Dovolte mi ještě zmínit, že my jsme o tom velmi debatovali. Já podpořím pozměňovací návrh, který zkracuje ty lhůty, protože si myslím, že skutečně jakmile dojde lhůta na to požádat si o dávky, tak není důvod tuto lhůtu natahovat. To znamená, z původního termínu, z 30. září 2020, to zkracujeme na 31. července, tak aby tam byl ten prostor, a ta ochranná lhůta z původního 31. května do 31. 12. 2020, což je v pozměňovacím návrhu paní profesorky Válkové, který podpořím.

Další část tohoto materiálu se týká úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení a současné nařízení vlády vlastně nepředvídalo něco takového, že by vlastně mohla být tady nějaká pandemická krize. Návrh tedy umožní státnímu fondu vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali do finančních těžkostí. SFRB je tedy schopen toto vyhodnocovat a vlastně oprávněné žádosti a přerušit splácení jistiny a úroku do 30. listopadu 2020. Státní fond rozvoje bydlení má v současné době téměř 20 tisíc klientů, příjemců úvěru.

Další otázkou toho zákona je opatření týkající se zákona o službách, zákon č. 67/2013 Sb., které spočívá v prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování a provedení finančního vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty podle zákona o službách. Důvodem pro tento návrh jsou požadavky ze strany poskytovatelů, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a jejich dodavatelů, kteří se obávají, že v důsledku výpadku pracovních sil nebudou schopni včas dodat potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a toto je velmi sankcionováno právě v zákoně o službách, a dokonce samozřejmě i judikatura Nejvyššího soudu, ze které vyplývá, že mezi skutečnosti, které jsou sankcionovány, patří i to, že vypořádání záloh na služby není doručeno včas. Z tohoto důvodu samozřejmě jde o prodloužení té lhůty.

Děkuji za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tak, abychom ty nejzranitelnější skupiny obyvatel dokázali tímto ochránit. Děkuji.

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 815/1. Poprosím pana zpravodaje Ivana Bartoše, aby nás informoval o projednání na výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Poslanec Ivan Bartoš: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto návrhem zabýval na své 35. schůzi 6. dubna 2020. Na výboru bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Nicméně jak to tak již bývá, žádný z nich nebyl přijat.

Tudíž se výbor usnesl a navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala jak obecná, tak podrobná rozprava o návrhu zákona, ke všem částem návrhu zákona. Navrhuje, abychom tento tisk na sněmovně projednali do 24 hodin 8. dubna 2020, a doporučuje Sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty, sněmovní tisk 815, a to bez připomínek.

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní tedy rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu v souladu s usnesením příslušného výboru. Přivolal jsem kolegy z předsálí. Tak poskytneme nějaký prostor, aby se hlasování mohl zúčastnit maximální počet poslanců. Budeme tedy hlasovat o obecné rozpravě v tuto chvíli. Já vás možná…, aby byl dostatek hlasujících.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro konání obecné rozpravy.

Hlasování 145, přihlášeno 96, pro 45, proti nikdo. Ale… Prosím, pan poslanec Ferjenčík.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jen omlouvám. Já jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám zdržel se. Zpochybňuji hlasování.

Předseda PSP Radek Vondráček: O této námitce tady budeme bezprostředně hlasovat. Ale já znovu přivolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a znovu přihlásím. (Hovor mimo mikrofon.) Na druhou stranu hlasoval, kdo mohl, pro návrh.

Tak pro nově příchozí poslance z předsálí zopakuji, že je zde námitka pana poslance Ferjenčíka proti tomu předchozímu hlasování, neboť výsledek na sjetině neodpovídá projevu jeho vůle… (V sále vládne veselá atmosféra. Ženský hlas: Všechno je poprvé. – Pobavení.)

Tak prosím vás, já… ještě chybí pořád sedm hlasujících, už to vypadá nadějně… Teď nám jeden ubyl. Teď nám ubyli dva, tři…

Já přerušuji jednání na pět minut. A budeme pokračovat za pět minut. Poprosím všechny, aby se dostavili, abychom mohli hlasovat o námitce pana poslance Ferjenčíka.

(Jednání přerušeno v 19.45 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 19.50 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak je 19.50, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Nejprve se hlasováním rozhodne o námitce pana poslance Ferjenčíka.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 146, přihlášeno 79, pro 77, proti nikdo.

Budeme opakovat hlasování o tom, zda se koná k tomuto bodu obecná rozprava.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 147, přihlášeno 78, pro 76, proti nikdo. Bylo tedy rozhodnuto, že se koná obecná rozprava.

Pan poslanec Kubíček se hlásil ještě před přerušením.

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako obvykle prosím o omezení doby na vystoupení jednotlivých poslanců v obecné i podrobné rozpravě jednou, po pěti minutách.

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby. Kdo je proti?

Hlasování 148, přihlášeno 80, pro 59, proti 10. Návrh byl přijat.

Tak. Otevírám obecnou rozpravu. do obecné rozpravy je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Feri, ale… Je zde, stihl to. nebudeme zařazovat na konec. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za vaši mimořádnou trpělivost, pane předsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Obecně se dá říci, že ta rozprava bude velmi podobná té rozpravě u podnikatelských nájmů, protože se jedná fakticky o velmi podobné instituty, které vytváří fakticky také velmi podobné problémy. Přirovnal bych to k situaci, kdy máte řešit nějaký složitý problém se svými kamarády a rozhodnete se vybrat si toho, kdo ten problém vyřeší takovou tou hrou, jak si vezmete slámky a ten, kdo si vytáhne nejkratší, tak ten ten problém bude muset řešit. A tady v tom problému hrají bohužel jenom dva, nájemce a pronajímatel. A tak by to po našem soudu nemělo být. Jestli by měl někdo tahat, tak by měl tahat i stát.

I stát by se měl na řešení toho problému zásadním způsobem podílet, což bohužel v tomto návrhu není. A už předem avizuji, že náš poslanecký klub tento návrh z tohoto důvodu nepodpoří. Že tvářit se, že stát tady nějakým způsobem rozhodne a stojí moudře na nebesích a rozhoduje o těch soukromoprávních vztazích, je sice pěkné, ale to veškeré břemeno odnese pronajímatel. Čili my tento návrh nepodpoříme, ale pokusíme se ho udělat nikoliv dobrým, to bohužel není v našich silách, my na těch nebesích nejsme, ale pokusíme se ho aspoň vylepšit. Podáme pozměňovací návrhy, a podali jsme, postupně se k nim přihlásím v rámci podrobné rozpravy, které alespoň garantují státní podporu, které řeknou, že stát tam pro ty pronajímatele bude a případně se za ně postaví a bude ty případné škody sanovat. A dále předkládám také další pozměňovací návrh, který zkracuje tu ochrannou dobu, a návrh, který řeší otázku toho vyúčtování.

Podle nás je tento návrh šitý také na koleni, protože vytváří problémy, které možná nebyly úplně zamýšlené. Jeden konkrétní z mnoha. Představte si například nemovitost, nemusí to být ani nějaká velká, vlastněná nějakým velkým developerem, může to být někdo, kdo se zkrátka rozhodne pro zahraniční financování, pro financování zahraničním kapitálem, no a ten člověk – a já už jsem se na to ptal na výboru, bylo mi řečeno, že to nebylo řečeno – ten člověk najednou přijde o peníze, ze kterých platil ty splátky. V případě, řekněme, českého kapitálu by to bylo řešeno dalšími právními předpisy, další legislativou, kterou jsme schválili, odkladem těch splátek. Ale v případě zahraničního kapitálu – neřešeno. Ten člověk se dostává do druhotné platební neschopnosti. To je jeden konkrétní příklad.

Zase tu vyvstává otázka také např. DPH. A obávám se, a tento dojem jsem měl na této schůzi u více návrhů, že tento předpis velmi brzy zamíří před Ústavní soud. To je osud, který čeká velké množství návrhů, které… téměř vlastně asi všechny ty zákony, které tu schválíme. Ale tady u toho návrhu se obávám, že nastane ten ústavní přezkum dříve, než si myslíme. To jsou desítky tisíc, stovky tisíc případů, které mohou nastat. A bohužel, a to je další důsledek, který zmíním, negativní, tak místo toho, aby tento návrh něco řešil, a místo toho, aby se snažil o smírné řešení, kde si skutečně tu slámku tahá i ten stát, a kdyby byl ten stát, řekněme, grand, tak si tahá automaticky tu slámku největší a vezme si to břímě pro ty, kteří nemohou, nemají na to, aby platili to nájemné, tak se za ně ten stát postaví. Tak místo toho to hodí na pronajímatele, a tím bezpečně zablokuje jakoukoliv možnou dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem.

Netvařme se, že se lidé nedokážou dohodnout. Netvařme se, že všichni pronajímatelé jsou ti zlí kapitalisté, kteří se snaží zkrátka pošlapat práva těch nájemců a nevyjít jim v ničem vstříc. Mnozí se byli schopni dohodnout. Mnozí se dohodli na splátkovém kalendáři. Často je mnoho případů, kdy se třeba snížilo nájemné a tak podobně, kdy dokonce ten pronajímatel odpustil to nájemné. Ale když postavíme mezi pronajímatele, nájemce, kteří by se často byli schopni normálně dohodnout, tuto překážku, když vytvoříme tuto křivdu, tak se obávám, že to povede k nahlodání nějakého společenského smíru.

Dámy a pánové, náš poslanecký klub tento návrh nepodpoří. Jsme si vědomi toho, že vláda byla ve velmi tíživé situaci, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj muselo s něčím přijít, muselo něco předložit, jenže udělalo to od stolu. (Upozornění na čas.) Jsou nápady dobré, jsou nápady od stolu. Tento je od stolu. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak další v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Šafránková.

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás krátce seznámit s pozměňovacím návrhem za SPD, který dáváme tedy k vládní předloze, a já tam navrhuji doplnit, aby byl pronajímatel nemovitosti určené k bydlení, jedná-li se o právnickou osobu, oprávněn vyloučit ze základu své daně z příjmu pohledávky z nájemného, které se staly v určité rozhodné době, to znamená v tomto případě v kalendářním roce 2020, splatnými, ale nebyly nájemcem fakticky uhrazeny k datu jejich splatnosti. Tyto pohledávky navrhujeme zahrnout do základu daně z příjmu právnických osob až za ten kalendářní rok, ve kterém dojde k jejich reálnému uhrazení. Dále navrhujeme, aby všichni pronajímatelé těchto nemovitostí, kteří jsou zároveň plátci DPH, byli oprávněni vyloučit zdanitelné plnění z neuhrazeného nájemného ze své daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty za časové období, ve kterém jim ani nájemce tuto daň nehradí. Tato daň z přidané hodnoty by byla zahrnuta mezi zdanitelná plnění až v období, kdy fakticky dojde k přijetí platby.

Hlavním smyslem našeho návrhu je snaha předejít stavu, kdy v důsledku odkladu plateb nájemného ze strany nájemců v tzv. rozhodné době pronajímatele nemovitostí dostanou do situace, kdy budou povinni z těchto fakturovaných plateb hradit daň z příjmu a daň z přidané hodnoty na straně jedné, přičemž na straně druhé jim nebude nájemné fakticky zaplaceno. V důsledku toho může dojít k ohrožení jejich ekonomické situace a samotné existence včetně existence jejich firem a případných zaměstnanců. Současně lze i předpokládat, že určité, možná nemalé, množství těchto pohledávek na nájemném nebude nakonec v důsledku kritické příjmové situace některých nájemců uhrazeno pronajímatelům vůbec. Pronajímatel nemovitosti tak tyto nájmy zdaní, přičemž je ale fakticky neobdrží, což je další citelný zásah do jeho hospodaření. Pokud nebude mít dostatečné finanční rezervy, tak může mít značné existenční problémy a dostat se například do druhotné platební neschopnosti.

Náš pozměňovací návrh by tedy umožnil pronajímateli odložit zdanění neuhrazeného nájemného a odvod daně z přidané hodnoty až do doby jeho vymožení a reálné úhrady. Oprávněná pomoc jedné skupině osob poškozených krizovými opatřeními nesmí znamenat poškození či ohrožení jiné skupiny osob. Nesmíme přesouvat břemeno platební neschopnosti z nájemců na pronajímatele. Nesmíme zakládat nové nerovnosti a nespravedlnosti. Děkuji.

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Kupka, kterému tímto dávám slovo.

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že všichni se poctivě snažíme najít způsob, jak by český stát mohl pomoci lidem v té tíživé situaci, v níž se ocitli. Jenomže tento návrh zákona se vlastně vůbec touto cestou nevydává. Respesktive snaží se o něco, ale chce jenom ukázat na skupinu, která ten problém odskáče. Sám žádným příspěvkem, žádnou konkrétní pomoci v tomto případě vstříc nevychází. Navíc je to zákon, který je v několika bodech protiústavní. Porušuje základní listinu práv a svobod, dotýká se vlastnictví, a v tomto případě je to zákon, který prostě není dobře podpořit a který my se budeme snažit alespoň upravit tak, aby nedošlo na možné další související problémy, které nastanou, jak to tady zaznělo.

To, co tomu vyčítáme, je, že zatímco v jiných případech se snaží stát hledat nějakou vyváženost, rozdělit ty dopady mezi jednotlivé subjekty, a sobě by si přirozeně měl přisoudit ten největší podíl – můžeme srovnávat to, jak se s podobnou situací vypořádávají jiné státy, jak velkorysé jsou jejich pomoci adresované pokud možno co nejširšímu okruhu lidí, které ta koronavirová krize postihla, tak aby nepadali do dalších problémů a do dalších komplikací, tak aby vůbec nemuseli čelit problému se zaplacením nájemného -, tady se ale vydáváme významně složitější cestou, která bude samozřejmě administrativně náročnější, a co je nejpodstatnější, v tomto případě přenášíme černého Petra, veškerou odpovědnost na pronajímatele neboli vlastníky. A tady jsem přesvědčený o tom, že se stát zpronevěřuje dosavadní roli, kdy se snažil pomoci a snažil se hledat nějaký rozumný díl odpovědnosti také pro sebe, anebo pokud možno co největší díl odpovědnosti pro sebe.

Navíc je ten zákon v rozporu s veškerou dobrou praxí, která se uplatňuje v obcích a městech, protože obce a města jsou samozřejmě také významnými pronajímateli, vlastníky bytů. Víme, že tam, kde se u lidí objeví například aktuální problém, neschopnost platit, tak tam, kde to dobře zvládají, tak spolu s nájemníkem sledují možnosti, připravují splátkové kalendáře a snaží se naopak zkracovat tu dobu, kdy je potřeba se s dluhem vypořádat, zatímco v tomto případě se ten horizont vzdaluje a reálně hrozí, že ten zákon připraví oproti svému asi původnímu záměru celou řadu vážných problémů a otevře lidem další dluhové pasti. Před tím chci varovat, protože tady nejde jenom o to, co by mělo být právně správné, ale tady reálně hrozí, že to, čím si prošly obce a čím si prošla města, se tady najednou úplně zbytečně bude opakovat. Varuji před vytvářením dluhových pastí, před tak dalekým odsunem toho rozhodného termínu ochranné doby.

Protože ale chceme nabídnout alespoň lepší řešení v rámci možností, tak jsme připravili celkem devět pozměňovacích návrhů. Ten jeden se snaží dívat na celý problém z úplně jiného úhlu pohledu a místo toho, aby odkládal splátky nájmu, tak naopak soustředí pozornost na pomoc státu. Aby tam, kde opravdu ten problém vznikne a všechny ostatní pomoci nebudou k dispozici, tak aby tam příspěvkem na bydlení pomohl právě těm, kteří se v kritické situaci ocitnou. Konkrétní důležitá pomoc, kde stát nepřehazuje odpovědnost na nikoho druhého, ale sám se jí chápe, a chápe se v rozsahu potřebném.

Další pozměňovací návrh řeší záruky, dokonce jsme tímto směrem napřeli dva pozměňovací návrhy, tak aby na konci v případě nedobytných pohledávek to byl stát, který bude schopen zachránit tu důležitou skupinu pronajímatelů, kteří nemusí být hned nutně velké subjekty, ale mohou to být třeba lidé, pro které příjem z pronájmu je možná nejvýznamnější příjem životní, který jim zajišťuje to, aby mohli dobře fungovat.

A pak je to celá řada dílčích pozměňovacích návrhů, které upravují parametry toho zákona.

Nabízíme tuhle odvedenou práci proto, abychom zlepšili ten předkládaný návrh, a když navíc se potkáváme i se stanoviskem Svazu měst a obcí, čili nejsme to jenom my jako opozice, která by upozorňovala na vážné problémy té předkládané legislativy, ale i další organizace, tak jsme přesvědčeni o tom, že si zaslouží –

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, musím vás upozornit, že uběhla ta pětiminutová lhůta. Můžete samozřejmě v podrobné rozpravě, do které jste přihlášen, to doodůvodnit.

Poslanec Martin Kupka: Dokončím jenom větu. Moc prosím o to, aby přesto, že jsou to návrhy opoziční, tak abyste je přijali jako pomocnou ruku, nikoli jako něco, proti čemu je potřeba se za každou cenu vymezit.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jednou hezký večer. Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se Kateřina Valachová. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Tradičně, milé kolegyně, milí kolegové, je nás tady sice málo, ale pokud jde o můj pozměňovací návrh, tak jak již tady paní ministryně avizovala, je po dohodě právě, abychom vyšli vstříc i těm, kteří nešetří kritikou, jenom na tu absolutně nezbytnou dobu, čili zkracuje se ta doba, která je tam řečená, pokud jde o rozhodnou dobu, z doby 30. září 2020 do doby 31. července 2020. A ta doba ochranná z doby 31. – tady to je významná změna – května 2021, do doby 31. prosince 2020.

Pak ty další dvě změny víceméně zpřesňují a odstraňují případné pochybnosti, pokud jde o to, jaké všechny pohledávky, takže pohledávky se zpřesňují tím, že se konkretizují doplněnými slovy “na nájemném”.

A úplně na závěr, ta čtvrtá změna mého pozměňovacího návrhu ruší v paragrafu 3 odstavec 5 právě s ohledem na to, že by mohlo dojít k určitým výkladovým pochybnostem, a ona je ta formulace, to znění v tom původním návrhu skutečně nadbytečné. Tak.

Jenom bych využila zbývajícího času, protože moje pozměňovací úpravy jsou skutečně skrovné, nejdou do koncepce, podstaty a systému navrhovaného zákona na rozdíl od těch, které jsme před chvíli slyšeli od mých kolegů a kolegyň. K tomu, abych zdůraznila, že je zde velký rozdíl mezi tím, co jsme diskutovali před chvílí, čili návrh zákona sněmovní tisk 816, oproti tomuto sněmovnímu tisku 815, který nejenom po legislativní stránce je výrazně propracovanější, ale také si myslím, že splňuje ty parametry, když se na to podíváme, z hlediska ústavně konformního, které jsou kladeny na normy bez ohledu na to, jestli jsou přijímány v nouzovém stavu, či nikoli. Takže v tomto případě ty pochybnosti by zde namístě podle mého názoru nebyly, kdybychom to zvažovali, přijetí, nepřijetí, optikou ústavního práva. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Nyní Kateřina Valachová, připraví se Leo Luzar jako další přihlášený do rozpravy. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Měřím vám čas.

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, vážený pane přesedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně, já bych chtěla podpořit změny, které jsou navrženy s jedním jediným cílem. Cílem je ochránit nájemce v tento čas, kdy velká řada pracujících má výpadek z příjmů, z toho, že by mohli přijít o bydlení, řada z nich nevratně o bydlení. Upřímně řečeno, vycházíme z nehezké zkušenosti, co se dělo v letech 2009, 2010, 2011, a chceme zabránit tomu, aby lidé v důsledku poklesu příjmů, který nikterak nemohli ovlivnit či nezavinili, o bydlení přišli.

Podporuji také úpravy, tak jak o nich hovořila kolegyně paní profesorka Válková a jak je avizovala už i paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Pokud se jedná o zkrácení onoho mimořádného období, to znamená, že chráníme případné neúplné placení nájemného – podotýkám pouze nájemného, netýká se to splátek za energie a služby – do 31. 7., je to opravdu nezbytný čas, kterým chceme v této mimořádné době chránit nájemce před ztrátou bydlení, a tím jediným, co zavádíme, je zákaz výpovědi z nájmu.

Také bych chtěla připomenout jako právnička, že obecně také platí, že musíte tedy neplatit po dobu tří měsíců, abyste byli ohroženi podle soukromého práva výpovědí z nájmu bytu. I tady každý vidí, že opravdu je naším cílem, řekněme, nemířit na poctivé pronajímatele, poctivé vlastníky bytů, ale spíše na ty, kteří bohužel – a i ti jsou, protože takto se na nás řada nájemců obrací, řada jednotlivců či rodin – kteří bohužel, byť všichni čelíme koronavirové krizi, nyní přistupují opravdu k velmi nepěkným praktikám a po nějakém zaváhání nájemce v důsledku ztráty práce usilují o výpověď či vyklizení takového nájemce z bytu. Takže tomu my chceme zabránit.

Také jsem ráda, že jsme se dohodli na tom, že nejpozději do konce roku dojde k narovnání případně takto zpozděných plateb. Také si myslím, že i toto zkrácení určitě přispěje k tomu, aby bylo všem jasné, že chceme po nezbytný čas chránit to, co není podle mého soudu obyčejným statkem, a to je tedy bydlení a právo na bydlení.

Co se týká, řekněme, toho obecného stavu, jaký v tuto chvíli je, tak jak to vnímám a jak se na mě řada občanů obrací, tak na jedné straně je řada skvělých, poctivých pronajímatelů, vlastníků bytů, kteří se sami snaží s nájemcem domluvit na tom, jak si uspořádají svůj nájemní vztah, a já věřím, že jich je bezpochyby většina, ale jsou i tací – jak říkám, obracejí se na mě lidé s těmito starostmi -, kteří se snaží toho svého postavení i v tuto chvíli, byť je to zarážející, využít, nebo dokonce zneužít.

Co se týká toho, co se bude dít, pokud nájemce případně nějakou část nájmu nezaplatí, jak potom bude řešit v uvozovkách takovýto dluh. Také se někdo obává, že potom takový nájemce skončí v nějaké dluhové pasti, spirále, nebude mít možnosti, jak to vyřešit. Tak tady bych chtěla informovat, že jsme samozřejmě o tom pečlivě diskutovali s ministryní pro místní rozvoj a s ministryní práce a sociálních věcí, a i proto bylo stanoveno to období do 31. 7., tak abychom měli jistotu, že potom už pro ty, kteří by nemohli nadále splácet, bude existovat pomocná ruka skrze náš systém sociální pomoci, ať je to příspěvek na bydlení, ať je to doplatek na bydlení, ať je to mimořádná okamžitá pomoc.

Pro pronajímatele a klid v jejich duši ještě chci připomenout, že tam, kde by se dlouhodobě – nebo by bylo riziko – potýkali s tím, že nájemce nenahradí celý nájem, a řekněme, jsou tam nějaké další sociální problémy, tak chci jen připomenout, že v rámci sociální pomoci máme institut zvláštního příjemce, máme přikázání nákladů na náhradu služeb. A toto jsou všechno instituty, které by tomuto měly zabránit.

Na závěr chci ubezpečit nájemce i pronajímatele, že nám jde skutečně o to vnést do zajištění práva na bydlení klid, byť čelíme koronavirové krizi, a věřím, že se nám to společně podaří. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. K vystoupení je připraven nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo. (O slovo se hlásí zpravodaj.) Před paní Věrou Kovářovou. Reagovat? Ale to už jsem udělil slovo panu Luzarovi. Dobře.

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych na začátek řekl, že já osobně považuji právo bydlet za základní lidské právo a jakékoliv ohrožení tohoto pro mě základního lidského práva považuji za velice varovné. Jsme svědky dnes a denně různých osobních tragických příběhů, které se týkají nájemníků ve vztahu k pronajímateli. Tyto věci řeší soud, tyto věci řeší policie, mnohdy se i po mnoha letech dobereme spravedlnosti a dobereme se k řešení.

Ale jsme ve výjimečné situaci, která je vyvolána věcmi vyšší moci. Tato výjimečná situace mnoho lidí uvrhne do existenčních problémů, příjmových existenčních problémů, kdy musí řešit, jak vyjdou s penězi každý měsíc. Ten výpadek může být opravdu třeba jenom těch 20 %, ale i těch 20 % je natolik významných, že nebudou moci uhradit veškerý náklad, který je spojený s bydlením.

Automaticky se tady předpokládá, že pronajímatelé toto budou provozovat, nebo vnímat, jako masovou akci. Já osobně si myslím, že to budou jednotlivé případy, protože většina lidí k tomu bydlení přistupuje velice zodpovědně a je si vědoma rizik spojených s tím, že by mohli skončit bydlet. Co ale považuji z mého pohledu za problémové, stejně jako, předpokládám, většina z vás zde přítomných, je, že dostáváme emaily od lidí, kteří předpokládají, že každý nájemník je lump. Dostáváme srdceryvné emaily o tom, jak celý život spořili, aby na důchod… Oni si na důchod pořídili pět investičních bytů a automaticky počítají, že z těch pěti bytů budou mít trvalý příjem. A teď vyčítají vládě, že všech těch pět bytů bude postižených tady tím a že nedostanou peníze.

Znovu se ptám, je z investice povinnost mít zisk, není to i určité riziko? Z druhé strany, nejsou tyto příjmy, anebo nemají tyto příjmy sloužit také k nějaké rezervě, kterou by si tito lidé vytvářeli? Protože vláda neříká nic jiného než to, že žádá, svým způsobem neumožňuje těm pronajímatelům dát výpověď v omezené krátké době spojené s tímto řešením koronavirového problému.

Ale vystoupil jsem zde z jednoho prostého důvodu, protože ten návrh – a jsem rád, že tady už od předřečníků zaznělo, že bude upravován – pro mě přestavuje jeden drobný problém. Je tady slabá strana, to jsou nájemníci, a je tady silná strana a tou je pronajímatel. Obvykle to tak je a málokdy je to v opačné rovině. Nedokážu si představit, jak ta slabá strana, ten nájemník, dokládá tomu pronajímateli, který nemusí být vždy seriózní, všechny podklady tak, aby se spolu domluvili. Proto bych byl strašně rád, kdyby do tohoto problému, pokud dojde k tomu problému, vstoupila třetí, úřední osoba, potažmo v mém návrhu Úřad práce, který by měl být ten, doufám že jenom arbitr toho, aby zhodnotil, jestli argumenty, které předává nájemník, odpovídají tomu, jak je tento zákon postaven. Proto také ve svém návrhu hovořím, že ty pokyny, které, nebo tu formu a ty pokyny toho, co by měl ten nájemník dokládat, by měl stanovit prováděcí předpis nebo prováděcí pokyn Ministerstva pro místní rozvoj. Abychom se vyhnuli veškerým problémům do budoucna, kdy pronajímatel řekne ne, ne, ne, to je málo, já ti nevěřím, to čestné prohlášení nepovažuji za důležité a já vím, že… A začnou pře a soudní spory, kde ten nájemník je vždycky slabší. Tomu bychom měli zabránit, a proto jsem připravil pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan zpravodaj Ivan Bartoš, poté paní poslankyně Věra Kovářová. Máte slovo, pane zpravodaji.

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý pozdní večer. Já bych si dovolil využít přednostního práva. Mně to nedá nereagovat na paní poslankyni Valachovou prostřednictvím pana předsedajícího, která se tady v jistém směru dojímala o pomoci těm nepotřebnějším. A politika, tak jak ji vnímám – proto zde občas sedí nějaký ministr, kterého se týká ten jeho návrh – je přece dohoda vlády o nějakém vyváženém systému.

A když jsme včera probírali osoby samostatně výdělečně činné a když jsme v minulém jednání Sněmovny probírali třeba i nárok na ošetřovné, tak z toho vypadávaly celé skupiny. A včera, potom, co jsme debatovali s ČSSD, že by se aspoň v tom jednorázovém bonusu – 15 tisíc jsme navrhovali – nemělo zapomenout na ty dohodáře, osoby, které pracují na DPP nebo na DPČ, na které se nepamatovalo ani s ošetřovným, tak následně i po této dohodě, že by se tam měli zahrnout, se tyto skupiny zase ořezaly. Takže dohodáři šli ven z toho příspěvku, OSVČ, které byly na vedlejší poměr, které k tomu měly jakoukoli jinou další pracovní smlouvu typu DPP, DPČ nebo částečný úvazek, tak z toho příspěvku šly také ven. Takže my jsme si tady vytvořili tu skupinu lidí, kteří potenciálně nebudou mít na nájem, protože prostě ty peníze nemají. Nemají je z ošetřovného, nemají je v danou chvíli. To jsou ty skupiny, které tady podle mě správně jmenovala poslankyně Valachová prostřednictvím pana předsedajícího jako ty nejohroženější, a na ty se vláda včera vykašlala. A dneska tady říkáme, že jsou to ti, kteří nás nejvíc zajímají.

Já si tedy nemyslím – ještě jednu věc jsem k tomu chtěl dodat, že jsou nějaké skupiny, a skoro to tak zaznělo od poslance Luzara, nějakých jako neetických zlých pronajímatelů. Spousta lidí si pořídila nějaký byt a pak na druhý byt si vzala hypotéku a prostě v jednom bydlí, druhý pronajímá, není to žádní uberrentiér, který prostě má… To také není špatně, že někdo má činžák. Prosím vás, nemalujme to tu tímhle způsobem. Ale pokud člověk byl osoba samostatně výdělečně činná a přišel o ten zdroj příjmu díky vládnímu opatření a zároveň ještě pronajímal nějaký byt na hypotéku, tak on v tu chvíli nemá na vlastní nájem, a dostává do toho svého majitele nemovitosti, v které bydlí, nemá ten příjem, nemá na to, aby hradil případně tu hypotéku, co splácí v tom bytě, kde má toho jednoho nájemníka, takže ještě vstupuje do velkého kontraktu memoranda přes paní ministryni financí Schillerovou, aby si s bankou vyjednal odklady splátek, zatímco penále mu poběží.

Snažíme se tady, kde je nějaký deficit, který vznikl už jen v tom, že ten stát nedokáže těm lidem rychle pomoci pokud možno plošně a bez podmínek, tak si vlastně sami vyrobíme ty skupiny, protože ti lidé, kdyby ty peníze měli, tak ten nájem zaplatí. Co by platili první, je nájem. Druhou věc – zaplatí jídlo, energie třeba počkají.

Jenom abychom se na to vždycky dívali, že to nejsou jednotlivé zákony, které prostě probíráme, a teď se dělají finance, teď se dělá MPSV a teď se dělá MMR, ale je to vždycky spolupráce. I problém dostupného bydlení je vždycky spolupráce MMR, MPSV. A tady to podle mě nefunguje. A už jen třeba i přenastavení toho systému, náhlá pomoc při nějaké situaci, co má MPSV, by se měl výrazně změnit. Nejen ho zdigitalizovat, jak se naštěstí včera podařilo to trochu posunout, ale už jen i cyklus toho vyplácení nebo způsob přiznávání, tam stačí posunout drobně termíny, třeba ty kvartální, do nějakého serioznějšího cyklu specifického pro koronakrizi, a už se nemusíme bavit o tom, jak dlouho budeme dávat tu vakaci, dokdy to bude platit.

Prostě znejisťujeme další skupiny lidí, protože těm potřebným jsme nepomohli v první řadě. A možná si jich vyrobíme celou další řadu tímto opatřením. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl zpravodaj s vystoupením nikoliv zpravodajským. Nyní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Marian Jurečka.

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zmínila pohled, o kterém se tady možná tolik nehovoří, ale ten zákon bude mít negativní dopady jak na nájemce, tak na pronajímatele. Návrh znemožňuje podání výpovědi z důvodu neplacení nájmu v rozhodné době. A ze zákona zkrátka a dobře nevyplývá, že by zákon posuzoval termín splatnosti. Pokud se tedy nájemce dostane v rozhodné době do prodlení, bude mu dlužná částka narůstat o úrok z prodlení, a to až do úplného zaplacení dluhu. Pronajímateli nic nebrání domáhat se následně zaplacení nájmu u soudu. Dlužný nájem spolu s úrokem z prodlení tak může narůst o náhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení, což by pro většinu nájemníků bylo naprosto likvidační. Nájemce by tak paradoxně dopadl ještě hůře, než je tedy ta myšlená ochrana, která je dána tímto návrhem.

A nyní mi dovolte zmínit některé negativní dopady na pronajímatele. Rovněž nemalá část pronajímatelů se může dostat do ekonomických problémů. O tom tady hovořil pan kolega Bartoš. V mnoha případech je byt zatížen hypotékou, která je právě splácena z nájemného. A dojde-li u majitele právě v důsledku těch mimořádných opatření k výpadku jeho vlastního příjmu, dostává se také do neřešitelné situace, tak jak se tomu může stát u nájemce. Sám pak nebude schopen splácet úvěr. A dá se předpokládat, že může dojít k poklesu cen. On bude nucen byt prodat, a to pod cenou. A jak to známe z té předchozí krize, není vyloučeno, že z kupní ceny nepokryje celou nezaplacenou část úvěru.

Závěrem je tedy možné konstatovat, že důsledky zákona tak mohou být přesně opačné, než je zamýšleno, a mohou přinést pro nájemce a pronajímatele problémy, a také do exekučních problémů. Z tohoto důvodu jsem připravila pozměňovací návrh, který odůvodním v podrobné rozpravě. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. A nyní poslanec Marian Jurečka, připraví se Olga Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobrý podvečer, nebo už večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Musím říct, že vlastně kdyby se tady řešilo jádro problému na začátku, to znamená, kdyby tady byla opravdu rychlá masivní podpora vůči firmám, živnostníkům, lidem, kteří jsou na DPP, DPČ, vůči eseróčkům, víceméně průřezově, co tady bylo navrhováno v rámci pozměňovacích návrhů, tak by naprosto drtivá většina lidí mohla mít nějakou jistotu příjmu ze zaměstnání a nemuseli bychom tady řešit, že tady je oprávněná obava lidí v této situaci, jak uhradí své nájmy. Rozhodnutím této Sněmovny byly statisíce těchto lidí, ať už to byli DPP, DPČ a lidé, kteří mají OSVČ na vedlejší činnost, odsouzeni k tomu, že jim výrazně klesají příjmy a budou mít problém s úhradou svých nákladů.

Další krok, kdyby se nepodařilo toto, by podle mě v tom řetězci řešení měla být výrazná úprava příspěvku na bydlení, tak aby člověk, který ztratí práci, mohl velmi rychle o tento příspěvek na bydlení požádat a aby mohl své závazky řádně uhradit, nemusel ten nájemník být v pocitu, že je ve stresu, neví, kde ty peníze vezme, neví, jak bude jednat s pronajímatelem a podobně. A teď přichází tento návrh, který vlastně neřeší příčinu, ale snaží se velmi komplikovaně řešit důsledky toho, že se věci zanedbaly v tom řetězci předtím.

Musím říct, že s tímto řešením za KDU-ČSL mám problém, protože jak jsem upozorňoval, tak se tady daly najít kroky, které by byly daleko efektivnější. Také dítěti, které máme doma, neřekneme ráno, když potřebuje peníze na zaplacení něčeho ve škole, ať si to se školou domluví, že to zaplatí za tři čtvrtě roku, za rok, ale ty peníze se dítěti snažíme dát, aby ty závazky zaplatilo.

Nicméně když už jsme v této situaci, když vláda se rozhodla jít tímto modelem, tak musím říct, že je tady ne úplně dořešena jedna věc a to je vztah nájemce vůči pronajímateli poté, co skončí tato legislativní úprava 31. května 2021. Proto si dovolím dát tady pozměňovací návrh, který vychází z principu občanského zákoníku, který také určitým způsobem chrání nájemce. Dovolím si tady přečíst přesné odůvodnění.

Vládní návrh stanoví, že pronajímatel nájemci nemůže až do 31. května 2021 vypovědět nájemní smlouvu z důvodu, že nájemci po dobu trvání mimořádných opatření vznikl dluh na nájmu. Po skončení ochranné doby však pronajímatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud nájemce neuhradil celý dluh. To je v kontrastu se stávající ochranou nájemníků v občanském zákoníku. Dle něj může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby jen tehdy, pokud mu nájemník dluží nájem a energie za tři měsíce. Pokud mu dluží méně, může mu nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozměňovacím návrhem se obdobná úprava přijímá i pro potřebu dluhů za nájemné vzniklé v době mimořádných opatření.

Přijde mi logické dát tyto věci do souladu s občanským zákoníkem. Přesto bych ale chtěl apelovat, aby opravdu vláda ještě zvážila přehodnocení parametrů podmínek příspěvku na bydlení, aby v rámci sociální politiky stát řešil ten problém na začátku, nepřenášel ho mezi nájemce a pronajímatele, nezatěžoval tím ty pronajímatele, protože mně psaly desítky lidí, kteří mají nemovitost, mají na ní hypotéku, zainvestovali do ní, mají tam nájemníky a říkali: a jak my to v této situaci teď máme zvládnout, jak to máme řešit? Protože je to i v nesouladu s tím, že vláda sice umožňuje moratorium na splácení svých úvěrů, ale na tři nebo na šest měsíců, a tady toto opatření přesahuje toto moratorium. Dostává vlastníky nemovitostí do problémů.

Takže bych chtěl upozornit na tyto nedokonalosti. Já chápu, jak je to míněno. Je to míněno dobrou myšlenkou. Ale to provedení už moc dobré není. A znovu říkám, bylo by dobré ty věci řešit na počátku těch problémů, kde vznikají.

Děkuji za pozornost a případně za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní paní poslankyně Olga Richterová. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová za nepřítomného předsedu klubu Jana Chvojku. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Olga Richterová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, představím pozměňovací návrh, který se týká jedné dosud nezmíněné oblasti. Nejprve řeknu, že je velmi dobře, že je načtený pozměňovací návrh, který zkracuje ty lhůty, který umožní skutečně jen po nezbytně nutnou dobu vyřídit zejména příspěvky na bydlení. Je škoda, že z administrativních důvodů, z důvodu toho, jak je nastaven úřad práce, není možné to kvartální fungování příspěvků na bydlení změnit. Přála bych si to, ale v tomto případě nevidím možnost, jak by to mohl náš stát zvládnout rychleji. Takže s těžkým srdcem, vím, že to bude hodně náročné pro řadu pronajímatelů, ale přece jen si myslím, že kvůli tomu, že ty příspěvky na bydlení se vyřídit podaří a že tam ten nájem potom placen bude, takže má smysl dát tady ten stop stav a umožnit to nájemné doplatit, až bude vyřízená tahle dávka. Říkám to prostě s těžkým srdcem, ale s vědomím, že je v zájmu celé společnosti, aby zůstala bez zoufalých lidí na ulici, naopak s lidmi v bytech.

Na druhou stranu jde protichůdně proti těmto všem záměrům jedna věc, a sice že vláda nepřišla s alespoň dočasným omezením takových takzvaných bezdoplatkových zón. Je opravdu protichůdné, kdyby dál fungovaly zóny, ve kterých by nebylo možné pobírat takzvaný doplatek na bydlení. A já mám načtené dva pozměňovací návrhy, jeden na dočasné zrušení a druhý na trvalé zrušení, a sice proto, že se, asi si nemusíme nic nalhávat, zásadně zhorší životní situace tisíců a tisíců lidí a do té hmotné nouze, ve které je doplatek na bydlení využíván, spadnou tisíce až desetitisíce lidí, kteří by to nikdy v životě nečekali, že se jich to bude týkat. V této situaci nerozumím tomu, proč tuhle možnost ponechat. Nemáme totiž prokázané, že by tyhle zóny řešily spekulanty s chudobou. Byznys s chudobou bohužel kvete dál. Ano, snižuje se objem prostředků už od roku 2014, to je ještě před zaváděním těchhle zón, a je to spíš kvůli tomu, že se nám strašně rychle zlepšovala ekonomika země, a také proto, že se dělala ještě jiná opatření, která tu dávku omezovala.

Takže jenom chci říci, máme dneska města, kde celé město je takzvaná bezdoplatková zóna kromě ubytoven, aby do těch ubytoven doplatky na bydlení šly a nikam jinam. To vůbec nedává smysl. Jde asi o stovku obcí, kde by teď nebylo možné pomoci lidem na rozdíl od obcí jiných. Je to, samozřejmě vím, něco, co si spousta starostů myslí, že jim dává nějaký nástroj, akorát pak v rozhovorech o tom, jestli ten nástroj účinkuje, většinou přiznají, že vlastně vliv nemá, že to tak jako vypadá, že se něco dělá.

Proto bych apelovala na Sněmovnu, která není složená výhradně z lidí, kteří v té samosprávě se někdy snaží využít i něco, co vlastně nefunguje, protože to prostě zdání nějakého konání dává. Chtěla bych apelovat na to, abychom přinejmenším to dočasné pozastavení bezdoplatkových zón zvážili.

Ještě jednou shrnu. Máme u nás před krizí v závažné bytové nouzi desetitisíce domácností, v roce 2018 54 tisíc domácností bylo v závažné bytové nouzi, a jenom 38 tisíc z nich dostávalo doplatek na bydlení. Tím chci říct, už tak byla řada rodin bez podpory této dávky a bude ten počet narůstat. Zkusme zvážit, jestli v zájmu fungování naší společnosti nedává smysl teď kvůli náhlému hlubokému ekonomickému propadu tuhle možnost omezit.

Pléduji tedy za pozměňovací návrhy 4740 a 4741.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byla paní poslankyně Olga Richterová. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová v zastoupení předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Máte slovo.

Poslankyně Kateřina Valachová: Souhlasím s předřečníky, že náš hlavní společný cíl je, aby lidé vůbec o příjem nepřicházeli. Co se týká lidí, kteří byli zaměstnáni v rámci dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, tak chci zopakovat tady na plénu, že před dvěma dny Ministerstvo práce a sociálních věcí bezpochyby i v reakci na náměty a upozornění kolegů z koaličních i opozičních řad vyhlásilo to, že tito lidé do 10 tisíc korun opakovaně každý měsíc budou mít možnost si požádat zjednodušeným způsobem o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce. A co se týká částky nad 10 tisíc korun, padl tady opakovaně v minulých dnech i veřejně veřejný příslib, že přijdeme co nejdříve s řešením. A sama jsem byla svědkem včera jednání a předběžné dohody paní ministryně financí a paní ministryně práce, že tak učiní co nejdříve. Takže děkuji za to, že to tady bylo připomenuto. Jsou to spojené nádoby a určitě to naplníme.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek, potom pan kolega Ferjenčík.

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No ono to, co říká kolegyně Valachová vaším prostřednictvím, je sice hezké, ale jestliže ta dávka nebude účelově vázána, kde je jasné, kde je jisté, že se to dostane do rukou těch, kteří tu dávku budou pobírat, resp. na ten nájem, že z toho zaplatí nájem? Protože jestli je to dávka hmotné okamžité pomoci, tak to přece neřeší to, že oni potom z té dávky zaplatí nájemné. To jenom pro pořádek.

A to, o čem se tady dneska bavíme, je pouze o tom, kdo to zaplatí. Když jsme v předchozím bodě řešili otázku DPH, tak to zaplatí malí a střední podnikatelé, protože po nich stát DPH bude chtít. A já souhlasím s tím, že není možné, abychom vytvořili velké množství lidí, kteří přijdou o bydlení, a stali se z nich bezdomovci. Ale vyřešit to tak, že toto vládní řešení mají vzít na svá bedra majitelé nemovitostí, to není spravedlivé řešení.

Mimo jiné vláda přichází s návrhem odložení placení nájemného, ale nechává tam úroky z prodlení. Můj pozměňovací návrh přichází s tím, aby jestliže se odkládá nájemné, tyto úroky z prodlení nebyly.

Já jsem si vědom toho, že máme za sebou dvoudenní jednání, které je v mnoha ohledech těžké, padají zde velmi závažná rozhodnutí. Ze stran opozice vidím snahu, aby se alespoň trochu zjemnily dopady do práv vlastnických, a vybalancovat tu tíhu, kdo co ponese na svých bedrech, ať už to jsou firmy, banky, nebo, jak už jsem říkal, jednoduchý princip neplacení DPH. Je třeba říci, že doba není dobrá, lidé jsou neklidní, protože se dozvídají, že na lidi, kteří byli na dohodě, ať už dohoda o provedení práce, nebo dohoda o provedení činnosti, se pamatovat nebude, že ti, co vlastní nějakou nemovitost, to zaplatí ze svého, že podnikatelé budou platit DPH bez ohledu na cokoliv. A dodnes není vlastně vyřešena otázka, kdo nahradí podnikatelům ztráty z dob krizového stavu a jakým způsobem se to bude hradit.

Za sebe můžu říct, že těmi pozměňovacími návrhy jsme chtěli otupit břit případných žalob na stát, bohužel řada dobrých pozměňovacích návrhů z řad opozice je zamítána. Pro mě osobně je to diletantský přístup, protože řada návrhů bylo dobrých a situaci řešily. A tak bych zde chtěl jasně říct, že každý ministr této vlády, a zejména pak premiér, do budoucna ponese zodpovědnost za rozhodnutí, protože jsem přesvědčen, a tak jak sleduji, co se děje ve společnosti, firmy se budou soudit. Budou se soudit za poměrně zásadní vliv do svých vlastnických práv. Jsem přesvědčen, že je to vážná krize, kterou prožíváme, ale zejména v takové situaci nemůžeme brát slušné lidi na hůl. V této situaci by měl stát hledat řešení a brát na sebe tu zodpovědnost. Projednáváme zde mnoho zákonů a já jsem přesvědčen, že ve zrychleném řízení jsme byli schopni, nebo vláda byla schopna přijít s návrhem zákona, který by řešil otázku vlastníků nemovitostí, a ne jim říct pouze: teď tři měsíce nic nedostanete.

Zde chci současně říct, že existují slušní nájemci a existují slušní pronajímatelé. A chtěl bych za to moc poděkovat. Děkuji všem, kteří vlastní nemovitosti a přicházejí s nabídkou snížení nájmu v této těžké době na polovinu nebo ještě míň. Děkuji za tuto vstřícnost, protože přesně to je taková společnost, kterou potřebujeme, která je schopná se domluvit, bere na sebe ohledy, má sounáležitost a nepotřebuje k tomu nařízení zákonů. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a to je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám otázku na paní ministryni. Prosím o odpověď alespoň mezi obecnou a podrobnou rozpravou na výklad jednoho ustanovení. Jestli to chápu správně, ale přiznám se, že jsem to nestudoval detailně, možná na to narážel i kolega Jurečka, tak by mě zajímalo, co se stane v případě, že ten nájemník nezaplatí srpnový nájem, za předpokladu, že to opatření omezíme do konce července. To znamená, jestli v případě, že nezaplatí srpnový nájem, tak to znamená, že dostane výpověď, pokud ho bude chtít majitel bytu vypovědět s tou tříměsíční ochrannou lhůtou, tím pádem to znamená, že celkem nezaplatí březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, to znamená osm měsíců bude moct v tom bytě legálně bydlet a nezaplatí vůbec žádný nájem. Jestli je to skutečně konstruované takhle, tak mi to přijde trochu excesivní vůči majitelům bytů. Já bych očekával, že pokud je nutná kombinace rozhodné a ochranné doby na to, aby si lidé mohli vyřídit příspěvky na bydlení, a pak už dále řádně splácet, tak mi přijde, že chránit je i další tři měsíce poté, co už nespláceli z titulu toho, že se dostávají do běžného režimu, je už skutečně obrovská zátěž pro ty pronajímatele. Tak mě zajímá, jestli to funguje takto, nebo jestli skutečně už ten srpnový nezaplacený nájem je důvod pro výpověď bez ochranné lhůty. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Ještě využije své přednostní právo pan Marian Jurečka. Máte slovo.

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já mám opravdu jeden velký apel. Já chápu, že tady není paní ministryně Maláčová, ale jsou tady dvě ministryně vlády. Prosím pěkně, zvažte, jestli opravdu touto konstrukcí chceme pomáhat nájemcům a jestli je to konstrukce efektivní.

Za sebe, za KDU-ČSL, říkám, že jestli přijdete s úpravou legislativních parametrů pro příspěvky na bydlení, jsme plně připraveni podpořit to tak, aby ten nástroj teď v této době opravdu fungoval rychle, efektivně, bez zbytečných prodlení, bez zbytečně složitého zkoumání pro ty, kteří přijdou o práci nebo už o ni přišli. Připomínám, že za šest dnů měsíce dubna máme nových 7 tisíc uchazečů na pracovních úřadech. Takže prosím pěkně, nevytvářejme tady prostor. Já bych nechtěl žít v kůži nájemníka, který nebude schopen dosáhnout na příspěvek na bydlení nebo ho bude složitě vyřizovat a bude v situaci, že bude dlužníkem, a bude mu to narůstat, byť bude mít tuto legislativní ochranu. Rozhodně to není šťastný princip, který je tady zvolen. Když už tedy do něj jdete, přesto vás znovu žádám, a jsme k tomu jako opozice, a myslím si, že i ostatní opoziční strany, principiálně otevření, udělat tuto úpravu klidně ve stavu legislativní nouze velmi rychle, abychom dali těm lidem daleko smysluplnější a jednodušší nástroj, tak to, prosím pěkně, udělejte. Pokud už jdete touto variantou, tak musím říct, že za nás, za KDU-ČSL, rozhodně podpoříme pozměňovací návrhy, které tady také jdou ve vztahu k pronajímatelům s určitou státní garancí, aby jim garantovaly to, že v okamžiku, kdy ti nájemci nebudou schopni to splatit, aby jim to aspoň ten stát jednou doplatil, protože i oni mají své závazky a mají své náklady a tak dále.

Takže prosím pěkně, já chápu tu dobře míněnou snahu chránit nájemníka, ale vyvažujme ta práva a přemýšlejme nad tím, jestli tohle řešení je opravdu dobré a efektivní. Já si za sebe myslím, že není. Prosím pěkně, zkuste to přehodnotit a zkuste klidně za 14 dní, dvacátého prvního, tady dát body v rámci sociální agendy, které to upraví, změní, zlepší a zefektivní. Děkuji moc.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, ještě kdo do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Paní ministryně? Ano, prosím, ujměte se slova.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Já bych tady opravdu znovu chtěla připomenout, co je cílem zákona. Cílem zákona není odklad nájemného. Cílem zákona je po dobu těch krizových opatření, která nevíme, jak dlouho budou trvat, ale s největší pravděpodobností tím, že nouzový stav máme do konce dubna, tak je to možná do konce dubna, možná ještě něco v květnu, ale tím to končí, a pak jsme souhlasili s tím, a tady to beru, že ty lhůty byly, protože jsme to v zákoně měli nejdéle do 30. 9., a proto dneska vlastně podpořím pozměňovací návrh, kde to je nejdéle do 31. 7., to znamená, aby tam samozřejmě nebyly ty dlouhé doby. Nejde o to, že by neplatili nájem, oni musí platit služby spojené s bydlením, to znamená, pokud by neplatili služby, tak se na ně ten zákon samozřejmě nevztahuje. A tam je opravdu ten zákon o tom, že není možno dát po dobu těch krizových opatření výpověď jako takovou.

Já bych se také velmi ráda připojila k poděkování všem pronajímatelům, protože mně také skutečně píše opravdu celá řada pronajímatelů, že i bez zákona samozřejmě okamžitě, když je kontaktuje nájemce, domlouvají splátkové kalendáře, a to souhlasím, že za to je potřeba poděkovat. Na druhou stranu ne všichni mají štěstí, že se dostanou do rukou opravdu dobrých pronajímatelů, kteří s nimi komunikují. Někteří také zoufale volají, že dokonce jsou i tendence nájem zvyšovat, což je samozřejmě alarmující.

Co se týká toho moratoria, tak tady bych chtěla jenom říct, že my jsme právě ty lhůty upravili. To byla taky samozřejmě správná připomínka. Proto znovu opakuji, ty nové lhůty, jak je to v tom pozměňovacím návrhu, nejdéle do 31. 7., protože tam už bude prostor na to si vyřídit tu sociální dávku, a ta ochranná doba nebude do toho 31. května, ale pouze do konce roku, tzn. do 31. 12. 2020, pokud ten pozměňovací návrh podpoříte spolu se mnou. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, obecná rozprava byla skončena, budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Prvním přihlášeným je pan poslanec Dominik Feri. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Já ještě zareaguji na to, co zaznělo trošku jaksi bokem a mezi řádky v rámci obecné rozpravy. Pronajímatel není lump. Nelze to takhle paušálně říct. Pronajímatel netahá za delší konec provazu. Proboha, život je zelený strom. Jsou různé životní situace, různé právní vztahy, můžete třeba byt zdědit, pak můžete vlivem nějakého zranění třeba přestat chodit do práce, budete závislý na tom, jestli tam někoho máte, budete se s tím člověkem chtít dohodnout.

Ten návrh je špatný z toho titulu, že vkládá pronajímatelům do úst, že nechtějí mít obsazené byty, že budou chtít toho nájemce okamžitě vykopnout. To je zcela nesmyslné. A dokonce za krize, že by snad chtěli z těch bytů všichni pronajímatelé všechny nájemce vyhodit. To je přece nesmyslné. Tento návrh brání dohodě slušných rovnoprávných lidí v soukromoprávním vztahu.

My podpoříme pozměňovací návrhy našich kolegů a sám předkládám pozměňovací návrhy, ke kterým se teď v podrobné rozpravě hlásím. Jsou to návrhy, které najdete jako sněmovní dokument číslo 4828 a 4874. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Kytýr. Paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji, pane místopředsedo. Přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který je vede pod číslem sněmovního dokumentu číslo 4715. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Pan poslanec Kytýr nyní a připraví se pan poslanec Kupka.

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 4748, předkladatele poslance Milana Poura, a krátce bych ho zdůvodnil.

Předkladatel pozměňovacího návrhu se domnívá, že je nutné upřesnit alokaci hrazeného nájemného po rozhodné době. Domnívá se, že předkládaný sněmovní tisk toto neupravuje. Z těchto důvodů v pozměňovacím návrhu navrhuje, aby nájemné placené v ochranné době bylo použito na krytí nájemného v ochranné době a až po skončení ochranné doby se nájemné použilo na krytí pohledávek z rozhodné doby. Děkuji za slovo.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kupka, připraví se paní poslankyně Válková. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Martin Kupka: Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Já tady budu trochu déle, protože těch pozměňovacích návrhů s ohledem na podobu té samotné materie mám víc.

Nejprve bych se chtěl přihlásit k tisku (dokumentu) 4745, resp. pozměňovacímu návrhu vedenému pod číslem 4745, který právě zajišťuje tu reálnou skutečnou pomoc státu v podobě zvýšeného příspěvku na bydlení tak, aby to nebyl zákon, který jenom přehazuje odpovědnost na pronajímatele, ale aby se tady stát skutečně přihlásil k nějaké konkrétní pomoci lidem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.

Další pozměňovací návrh je 4851, kde se jedná o zkrácení té rozhodné doby do 30. června s možností prodloužení do 30. září letošního roku.

Další pozměňovací návrh má číslo 4852 a tady se rozšiřuje to opatření také pod pachty a podpachty v těch případech, kdy např. bytový dům je v pachtu, tak aby z toho tyto případy nevypadly.

Další pozměňovací návrh má číslo 4853 a upravuje zpřesnění, že ten, kdo se ocitne v té těžké životní situaci a bude uplatňovat odklad, musí předložit listiny. Ta současná podoba je poněkud vágní a bude zakládat i nejistotu na straně samotných nájemců i pronajímatelů.

Další pozměňovací návrh má číslo 4854 – je jenom terminologickou úpravou, která se snaží přiblížit tu samotnou předlohu ke znění občanského zákoníku, což by určitě bylo namístě, a místo pohledávek používá pojem dluhy, což je i v konzultaci s legislativci správný krok, aby nemohlo dojít k nějakému zpochybnění.

Další pozměňovací návrh má číslo 4855 a v tomto případě se jedná o to, že z toho návrhu vypadává opatření pro případ ukončeného nájmu v ochranné lhůtě, protože pak by mohlo dojít k tomu, že již nikdy ten závazek nebude uhrazen, protože mezitím zkrátka skončí ten samotný smluvní nájemní vztah.

Další pozměňovací návrh má číslo 4856 a v tomto případě jde o právní jistotu v tom smyslu, že pokud i samotný pronajímatel se ocitne sekundárně v problémech např. se splácením svých vlastních úvěrů, tak tady je přímo uveden pro jeho klid odkaz na zákon o odkladu splátek úvěrů, který jsme schválili.

V dalším pozměňovacím návrhu 4811 se snažíme přispět k tomu, aby opravdu ta legislativa jako celek byla vyváženější, nebyla jenom tím, že přidáme černého Petra samotným vlastníkům a pronajímatelům, ale že stát ponese záruku za nedobytné pohledávky v celém rozsahu. To je pozměňovací návrh číslo 4811.

A pozměňovací návrh číslo 4857, ten tu záruku státu určuje ve výši 80 %.

Tolik tedy představení jednotlivých pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je jediné – zlepšit to, co máme v tuto chvíli na stole, a v některých případech, což je ještě podstatnější, zajistit lepší vyvážení toho, kdo se vlastně o tu pomoc ve skutečnosti zaslouží, jestli tady stát přehodí veškerou odpovědnost jenom pronajímatelům vlastníkům, anebo také převezme nějaký vážný reálný díl té pomoci. Za nás se jednoznačně stavíme k tomu, aby to nebylo jenom přehození černého Petra, ale aby tady stát opravdu pomohl, tak jako se snaží pomoci v případě jiných schválených zákonů v případě stavu nouze.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Lipavský. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Helena Válková: Ano, pane místopředsedo, děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, já to zrychlím, protože víte, že v mém návrhu jde jen o zpřesnění a zkrácení lhůt.

Čili ještě jednou. Vloženo do systému pod číslem 4850, čtyři pozměňovací návrhy. 30. září 2020 se zkracuje na 31. července 2020, což je tedy rozhodná doba. Ochranná doba se zkracuje z 31. května 2021 na 31. prosince 2020.

A pak ty další dva návrhy: § 3 odst. 4 a § 3 odst. 5 jenom zpřesňují tím, že buď doplňují všechny pohledávky konkretizací, že jde o pohledávky na nájemném, anebo zrušují tak, aby odstranily případné výkladové problémy v budoucnu. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Lipavský se vzdal své přihlášky. Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se paní poslankyně Kovářová.

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já bych se zde rád přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu 4882. Možná je to zbytečný pozměňovací návrh, možná i právní norma jako taková bude ve své účinnosti velice krátká. Doufejme všichni, že to bude krátké. Ale přesto jsem si dovolil navrhnout věc, která možná umožní nájemníkům se lépe zorientovat v tom, jak postupovat v této krizové situaci a lépe využít a hájit svá práva vůči mnohým pronajímatelům nemovitostí. Čili doufám, že podpoříte tento návrh, který je vcelku jednoduchý a hovoří o tom, jaké podklady a kdo připraví ty podklady, jak budou definovány, aby nájemci věděli.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Marian Jurečka. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 4726.

Tento návrh vypouští ustanovení a) a b). A písmeno a) v odstavci 1 paragrafu 3 vkládá do odstavce 1 a vkládá tam slova “v rozhodné době”. Proč vyřazujeme ta ustanovení a) a b)? Lze totiž očekávat, že pro nájemce bude mnohdy problematické prokazovat, že prodlení nastalo převážně v důsledku epidemie. Navrhovaným ustanovením vzniknou nedůvodné rozdíly, například v tom smyslu, že splátky úvěru se odkládají všem bez prokazování, zatímco nájemce musí své prodlení odůvodňovat.

Dále v pozměňovacím návrhu v bodě 3 vkládáme na začátek odstavce 4, který bude přečíslován na odstavec 3, že nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil do konce ochranné doby.

V bodě 4 vypouštíme část ustanovení, a to z toho důvodu, že jde o velmi neurčité ustanovení a mohlo by v praxi vyvolávat výkladové spory.

V další části, tj. v bodech 5, 6 a 7, dochází k terminologickému rozšíření pojmu zánik nájmu tak, aby byly reflektovány i jiné možnosti skončení nájmu v ochranné době než zánik uplynutím sjednané doby, například výpověď nebo dohoda, na který původní návrh vlády odkazoval. Není důvod ustanovení omezovat jen na nájemní smlouvy na dobu určitou, protože i nájemní smlouvy na dobu neurčitou mohou být v ochranné době ukončeny a je třeba řešit právní režim splatnosti. Navrhované znění ustanovení výrazně znevýhodňuje pronajímatele, když stanoví velmi dlouhou lhůtu, tedy konec ochranné doby, ve které je nájemce povinen uhradit své pohledávky, jejichž splatnost nastala v rozhodné době. Navrhujeme zkrácení této lhůty, a to tak, že nájemce bude povinen uhradit své splatné pohledávky do třiceti dnů od skončení nájmu, což považujeme za vyvážené jak na straně nájemce, tak i na straně pronajímatele.

Čili ještě jednou, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 4726. Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V podrobné rozpravě vystoupí pan předseda Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Ještě jednou pěkný večer. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 4801, o kterém jsem hovořil v obecné rozpravě a který má za cíl, aby v okamžiku, kdy skončí to období, aby tam byla ještě ochrana toho nájemníka, tak jak je to také i v občanském zákoníku, aby to bylo uvedeno v soulad. Takže to je smyslem toho pozměňovacího návrhu. Děkuji za případnou podporu.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já bych se ráda obrátila zejména k paní ministryni, protože vůbec neodpověděla na otázky k tomu, jak to bude, odkdy začne vlastně běžet ta lhůta pro případnou výpověď, co se stane, když tedy v září někdo nezaplatí nájem. Je to naprosto klíčová věc. Rozhodujeme tady o něčem, co bude mít dopady na každodenní život opravdu statisíců lidí. Sice se ty úlevy z placení nájmu týkají jenom těch, na které má prokazatelný dopad boj s koronavirem. Všichni ti, kteří mají příjmy stabilní, žádné úlevy mít nebudou. To je tak v tom zákoně samozřejmě správně napsané, ale bude to mít dopad na spousty lidí zajištěných ať už ve starobním důchodu, nebo jinak, přestože pronajímají jeden dva byty. Proto to je nesmírně důležité, aby ten zákon byl napsaný naprosto správně. A on v té své krátkosti a jednoduchosti možná tohle nedomýšlí.

Ta dávka příspěvku na bydlení je dost složitě konstruovaná v tom, že vlastně zohledňuje vaše příjmy čtvrt roku nazpět, podle toho se pak posuzuje. A co se stane, když nebude podle čeho doložit ty výdaje na bydlení? Příspěvek na bydlení se dneska přisuzuje podle toho, jaké jste prokazatelně měli v posledních třech měsících ty výdaje na bydlení. Ale když nebudete nic platit? Vlastně se rojí akorát čím dál tím víc otázek a čím dál tím méně odpovědí.

Já se hlásím k pozměňovacím návrhům číslo 4740, ke zrušení bezdoplatkových zón, protože to je jedna z věcí, které budou potřeba, aby bylo možné po celém území České republiky vyplácet doplatek na bydlení, a k návrhu 4741, aby to po dobu krize byla tato možnost zrušena.

Ale musím znovu říct, že mě ta debata tady nepřesvědčila. Není technicky vydiskutováno, jak budou fungovat ty dnešní složité mechanismy, není vyjasněné, jaké garance dostanou pronajímatelé, co se týče těch dalších měsíců. Už budou čtyři měsíce čekat, a pak by měli ještě mít případně další tři měsíce plus jeden na vyklizení? To je naprosto likvidační. Tyto otazníky nám prosím, paní ministryně, vysvětlete.

Stejně tak vlastně by alespoň nějakou jistotou bylo umožnit případně vyplácení na účet majitele, nějaké takovéto mechanismy. Potíž je prostě v tom, že se zdá, že v tom je díra. Díra, že někdo si bude moci říct, teď je volných bytů mnohem víc, protože přece jen se uvolnily kvůli Airbnb, kvůli tomu, že tu nejsou cizinci a tak dále, takže bude možné mnoho měsíců neplatit, odstěhovat se a pronajmout si byt jinde.

Víte o mně, že jsem člověk, který se zasazuje o soudržnou společnost, o spravedlivá opatření, ale tady během této debaty ve Sněmovně jsem začala přehodnocovat svůj postoj, že to opatření povede k dobrému, a stále se mně zdá jasnější, že to není domyšlené. Je mi moc líto, že to musím takto říct. Přála bych si, aby to domyšlené bylo, přála bych si, abychom mohli teď odhlasovat zákon, který dobře vyřeší problém s bydlením, ale nejlepší řešení by bylo využít toho mimořádného stavu k radikální proměně úřadů práce, k radikální proměně toho, že tam teď nejsou žádné automatické systémy, v nouzovém stavu jste schopni je udělat mnohem rychleji a stihnout během dvou měsíců, tří měsíců takový systém vyplácení, aby to bylo zvládnutelné přes ty sociální dávky, ale ne přenášením břemene na pronajímatele, kteří přijdou o svoji jistotu z rozhodnutí státu a nedostanou žádnou garanci. Bez té garance pro ně, pro ty, kterým vzniknou dluhy, to opravdu smysl nedává.

V tom návrhu je jedno malé ustanovení, že kdyby to bylo nesnesitelné pro majitele, tak je možné dát tu výpověď, ale to budou akorát soudní spory. Obávám se, že to nesplní zamýšlený účel.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, a to k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4731 a k pozměňovacímu návrhu 4883. Jsou to návrhy, které do systému nahrála kolegyně Richterová, a zkracují ty lhůty, po které se toto opatření využívá.

Já rozumím tomu, že ve stávajícím systému konstrukce příspěvku na bydlení je obtížné stíhat ty termíny v kratším termínu než ke konci července, ale myslím si, že je namístě, aby vláda využila ty dva nebo tři měsíce, které tady nabízíme, k tomu, aby skutečně zreformovala ten systém a začala ty příspěvky vyplácet výrazně operativněji. Myslím, že je shoda celé opozice na tom, že se rádi budeme na tomto postupu podílet a rádi ho podpoříme, ale opatření, které hrozí tím, že pronajímatelé bytů, a často to nejsou žádní milionáři, rozhodně ne multimilionáři, ale jsou to prostě lidé, co třeba zdědili byt po babičce a sami mají třeba na krku zase jiné osoby, které podporují, jsou to prostě statisíce lidí a není to žádná monolitická skupina boháčů, a těmto lidem hodíme teď na krk to, že jim hrozí, že jim vypadnou příjmy na mnoho měsíců. Já si myslím, že aby to opatření bylo proporcionální, tak má skutečně trvat po tu nejkratší možnou dobu, kdy stát zvládne zreformovat tu výplatu, nebo vyplatí nějakou jednorázovou dávku.

Tomáš Martínek vám navrhl elegantní řešení, jak vyplácet třikrát 11 tisíc s poměrně malými náklady na straně státu, protože se to vykompenzuje pro příští rok pro drtivou většinu poplatníků a je to plošné. Máte možnost vyřešit tu okamžitou pomoc a zase udělat ji systémově a prostě do května to rozchodit tak, aby z této dávky mohli lidé hradit nájem. Těch možností máte dostatek. A hodit to celé na hrb pronajímatelům mně přijde nespravedlivé. Musí tam být nějaká proporce. V případě, že to bude do května, nejpozději do června, já pro to hlasovat budu, ale o tom vládním návrhu mám vážné pochybnosti.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a do podrobné rozpravy je ještě přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já se zde formální hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 4807, který navrhuje zrušení úroku z prodlení.

A opět říkám to, co jsem již zmiňoval. Obávám se, že tímto návrhem zákona vláda pouze přenáší zodpovědnost na majitele nemovitostí, stejně tak jako předtím, co se týkalo odkladu DPH z nezaplacených faktur, na malé a střední podnikatele. Bohužel tato vláda z mého pohledu připravuje zákony, které věci neřeší, a pouze hledá ty, kteří to zaplatí, a to je špatné řešení. Bohužel, že to takto musím říct.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy prosím? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já řeknu jenom jednu větu. Mě hrozně mrzí, když tady prostě poslouchám to, co tady říkáte. Zájmem vlády je ochránit lidi, aby v této těžké době neztratili domov. A jestli vám to je jedno, tak nám to jedno není! (Potlesk poslanců ANO 2011.)

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo paní ministryně. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

Poslanec Jan Bartošek: Jenom velice krátce a využiji k tomu svého přednostního práva. Paní ministryně, z mých úst zde jasně zaznělo, že musíme pomoct lidem, kteří by ztratili bydlení, a není možné vytvořit armádu lidí, kteří díky tomu buď upadnou do exekuce, anebo ztratí domov a budou na ulici. To je špatné řešení. Stejně tak, jako je špatné řešení majitele nemovitostí vystavit do situace, že nedostanou nájem a oni sami se dostanou do finančních problémů, protože ten výpadek financí tam prostě s velkou pravděpodobností nastane. Není možné hledat řešení pouze pro jednu skupinu a druhou nějakým způsobem trestat. Bohužel, znovu říkám, řešení mělo přijít pro obě skupiny obyvatel, a ne trestat lidi, kteří jsou slušní a starají se. Prostě ano, mělo přijít řešení pro obě skupiny.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bartoš s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

Poslanec Ivan Bartoš: Já to použiji tedy aspoň psychologicky jako svoje závěrečné slovo.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Může to být i závěrečné slovo.

Poslanec Ivan Bartoš: Ale to by tam nesměla být ta emoce. Já jsem chtěl jenom asi i v tom závěrečném slovu zareagovat a shrnout, že je tady poměrně velké množství pozměňovacích návrhů. A jestli se mi něco nelíbí, tak když předkladatel, což v případě stavu legislativní nouze je tedy ministerstvo, a paní ministryně Dostálová není tak drsná, když to řeknu, jako paní ministryně Schillerová, ale když tady vedeme dlouhou debatu, která je únavná, a někdo tomu dává víc emocí, tak já bych to neuzavíral tím, my to chceme takhle dobře a vy, když to neschvalujete, tak vlastně nechcete, jak říkala paní ministryně předtím, ta už tady není, aby bylo na důchody, aby bylo na investice. Prostě my si myslíme, že ten systém je nevyvážený. Myslím si, že ty příklady tady byly ukázány. Já si myslím, že ta polarita “kdo to neschvaluje, chce, aby lidi skončili na ulici”, že to tak postavené není, tudíž bych chtěl zmírnit ten dopad toho závěru, který tady zazněl v posledním vyjádření paní ministryně.

Prostě ten systém je nějak nastaven. My měníme jeho parametry. Řada lidí s pozměňovacími návrhy si myslí, že je mění k větší vyrovnanosti. Tím bych to uzavřel. A projdeme si poměrně složitou procedurou v třetím čtení a uvidíme, jestli ty naše návrhy vláda bude reflektovat. Já doufám, že v těch zásadních se shodneme. A zároveň jsem tady v průběhu debaty evidoval jakousi výzvu od paní poslankyně Valachové – jednak to znělo o deseti tisících v nějakých cyklech, které bude možno vyplácet, ale určitě bychom mohli do 21. dubna, kdy je standardní schůze Sněmovny, přijít v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí a minimálně to riziko, které se zde poměrně dlouhými dobami natahuje, tak ho na straně výplaty sociálních dávek či pomoci v hmotné nouzi či jiných nástrojů nějakým způsobem dovyřešit, aby ta nejistota nebyla hlubší i pro další skupinu lidí.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

Poslanec Marian Jurečka: Já jenom opravdu velmi stručně. Mě mrzí, paní ministryně, vaše závěrečné velmi stručné zhodnocení, protože když se podíváte do toho, co jsem říkal i na stenozáznamu, tak já jsem jasně deklaroval, že opravdu jsme připraveni, pokud tady bude ze strany vlády chuť jakýmkoliv způsobem rozšířit parametry příspěvků na bydlení, aby nikdo nemusel přijít o střechu nad hlavou, o svůj domov. Tak my za KDU-ČSL jsme připraveni to nejenom podpořit, ale pomoci i tyto věci třeba i expertně odpracovat. Takže prosím pěkně, nedělejme takové zjednodušení, zpaušalizování, že jenom koalice se stará o to, aby bylo dobře, a opozice tomu brání. To tak rozhodně dneska tady večer v té debatě nezaznívalo a mrzí mě to, když to takhle shrnete. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem paní v tuto chvíli zastupující předsedkyně klubu, paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se také chtěla vyjádřit za náš klub k tomu, co tady zaznělo z úst paní ministryně, protože ono skutečně delegovat to na jiné subjekty ze státu, to je strašně snadné. Vy tady říkáte, že vy tady zachraňujete někomu bydlení. Je to přesně naopak, protože ty naše pozměňovací návrhy tady spravedlivým způsobem řeší, aby skutečně se tady zachránilo nejenom bydlení těm lidem, kteří dneska využívají nájemní byty, ale aby tady fungoval férový trh i ze strany pronajímatelů. Vždyť ti pronajímatelé také jsou přeci… nebo mají tvořit nějakou zájmovou skupinu pro vás jako pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Jsou to lidé, kteří prostě ty byty nezískali nelegální cestou. Teď je někomu pronajali a vy na ně přenášíte to, co podle našeho názoru, a ten náš názor se promítl do těch pozměňovacích návrhů, co vlastně má dělat stát. A přenášíte to na ty pronajímatele a nám to přijde nefér. Takže nám přijde i nefér to, že vy řeknete, že vy jste ti, kteří tady nechcete nikoho vyhánět na ulici. Na ulici nechceme nikoho vyhánět ani my. Ale my nechceme přenášet jeden problém z jedněch osob na osoby další.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu, ke kterému se potom vrátíme ve třetím čtení, až budou písemně předloženy zpracované pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu usnesení: “Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 814, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.”

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 164, přihlášeno 96 poslanců, pro 90, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

Nyní přikročíme k dalšímu třetímu čtení. Jedná se o

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/ – zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ivan Bartoš bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou teď otevírám.

Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, pan poslanec Dominik Feri. Tentokrát už to tedy platí. Pane poslanče, máte slovo. Zatím jediný přihlášený do rozpravy. Prosím. A máte pět minut.

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně. Chtěl bych požádat pana zpravodaje, aby v rámci procedury byl v mém pozměňovacím návrhu A bod 1, to je ta změna na toho 31. prosince 2020, hlasován zvlášť a zbytek těch bodů potom dohromady. Děkuji.

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, zdali někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho dalšího nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemáte zájem o zájem o závěrečná slova. Takže prosím zpravodaje poslance Ivana Bartoše, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

(Pozn editora: Vysvětlení technikálií a průběhu hlasovací procedury jsme v tomto výňatku vypustili.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přestávka vypršela, takže, pane zpravodaji, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: “Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, podle sněmovního tisku 815, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.”

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 184 přihlášeno 96 poslanců, pro 65, proti 17. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

(Zdroj: Stenozáznam jednání. psp.cz)

Následnou diskusi v Senátu najdete v článku Jak probíhala bitva o zákaz výpovědi, odložené nájemné a státní záruku za neplatiče v Senátu (2. dějství)

A finální dějství zpět v Poslanecké sněmovně v článku Proč neprošla státní záruka za nezaplacené nájemné v bytech: Záznam z jednání Poslanecké sněmovny (3. dějství)