Nový zákaz zvyšování nájemného po dobu koronavirové situace 2

Nový zákaz zvyšování nájemného po dobu koronavirové situace

Update: Zákaz zvyšování nájemného byl zrušen k 5. červnu 2020.

V záplavě informací, nařízení, zákonů a změn následující informace zapadla.

To ale nemění nic na tom, že platí:

Od 23.4.2020 nesmí pronajímatelé bytů zvýšit nájemcům nájemné.

Zákaz byl vydán formou vládního nařízení dle zákona o cenách, nevyžaduje tedy schválení parlamentem a již nabyl účinnosti.

Plné znění zákazu zní následovně…

* * *

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. 4. 2020,
kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto nařízení rozumí

a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,

b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1, § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2,

c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

§ 2

Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

* * *

Co to znamená v praxi?

Je to zákaz zvyšovat nájemné pouze stávajícím nájemcům? Nebo se to vztahuje i na nové nájemce? A co v případě, že nájemci končí nájem na dobu určitou a teď se bavíme o vyšším nájemném na další dobu určitou; může být nájemné vyšší než dřív?

Našim klientům jsme již rozeslali vysvětlení a postup, jak se v této situaci zachovat.

Nařízení stanovuje tzv. cenové moratorium.

To je definováno v § 9 zákona o cenách (526/1990) následovně:

* * *

Cenové moratorium

(1) Cenovým moratoriem se rozumí časově omezený zákaz zvyšování cen nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží.

(2) Cenové moratorium stanoví vláda nařízením.

(3) Cenové moratorium lze stanovit nejdéle na dobu dvanácti měsíců.

* * *

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že:

– Po dobu účinnosti nařízení je zakázáno zvýšit nájemné kterémukoliv ze stávajících nájemců. Platil-li tedy nájemce za nájem bytu X Kč, stejných X Kč je i strop nájemného po dobu účinnosti nařízení.

– Protože se jedná o cenové moratorium, omezení zvyšování nájmu se týká i dalších skupin nájemců.

– Pokud nájemci končí nájem na dobu určitou, nájemné bylo uzavřeno na obvyklé úrovni a obě strany se dohodnou na prodloužení nájmu na další dobu určitou (nebo za tímto účelem uzavřou novou nájemní smlouvu), nájem nesmí být uzavřen za vyšší nájemné.

– Pokud během doby cenového moratoria skončí nájem jednomu nájemci, ten se vystěhuje a do bytu se nastěhuje nový, pronajímatel musí byt pronajmout novému nájemci max. za stejnou cenu, jakou měl ten původní. (To za předpokladu, že se předmět nájmu nijak nezměnil.)

– Pokud byl byt v poslední době prázdný a nájemce do něj nyní teprve hledáme, cenové moratoriem znamená, že máme “zákaz zvyšovat cenu nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží”. Maximální nájemné, které můžeme požadovat, je tedy nájemné na trhu dosud obvyklé.

Cenové moratorium přitom ale neznamená, že všichni musí pronajímat své byty za stejnou, nízkou cenu. A že nikdo nesmí nabízet svůj byt za vyšší nájemné než ostatní.

Potíže ale nastanou těm pronajímatelům, jejichž nájem na dobu určitou vyprší právě v “zakázaném” období a oni chtěli nájemci při obnovení smlouvy účtovat víc. Byť třeba jen kvůli inflaci. Nebo těm pronajímatelům, kterým se z bytu během této doby stěhují nájemci pryč a oni chtěli nabídnout byt novým za jiné, vyšší nájemné.

V těchto případech doporučujeme našim klientům (a vysvětlujeme varianty postupů ve speciálním dodatku k investičním kurzu Jak kupovat a pronajímat byty), aby šli cestou, která dodrží zákonný zákaz, ale nepřipraví je o zvýšený příjem, pokud nájem obnoví nebo uzavřou obvyklým způsobem.

Pokud totiž “fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1”, dopustí se tím přestupku s pokutou až do 1 000 000 Kč.

Odpovědnost za přestupek navíc zaniká nejpozději tři roky od jeho spáchání a v případě přestupků, za něž je stanovena horní hranice alespoň 100.000 Kč, nejpozději pět let od jeho spáchání.

Účet za jeden špatný krok v tomto období může být tedy pronajímateli vystaven třeba až za tři roky a vyplatí se tedy postupovat v mezích zákona, ale současně tak, aby ztráta způsobená tímto zákazem při špatném postupu v budoucnu zbytečně nenarůstala.

 

Pavel Řehulka
JakPronajimatByty.cz