Jak se při pronajímání vašeho bytu vyhnout pokutě za nepředložení průkazu energetické náročnosti (až vás udá neplatící nájemce) 2

Jak se při pronajímání vašeho bytu vyhnout pokutě za nepředložení průkazu energetické náročnosti (až vás udá neplatící nájemce)

Přečtěte si tento článek dříve, než v inzerci zveřejníte nabídku vašeho bytu k pronájmu.

Ušetříte si tím až 100.000 Kč.

O co jde…

Od 1. 1. 2016 přikazuje zákon každému pronajímateli bytu, aby v jeho inzerci zveřejnil energetickou náročnost bytu. A aby nájemci před podpisem nájemní smlouvy předal kopii průkazu energetické náročnosti budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy může přitom zpracovat jen držitel zvláštního oprávnění, stojí orientačně 7 – 18 tisíc korun (pro běžné činžovní domy) a platí 10 let (tzn. každých 10 let je potřeba průkaz obnovit).

Vlastník bytu je povinen (podle §7a zákona 406/200 Sb.):

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
– možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
– možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
– kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
– nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
– prodeji jednotky,
– pronájmu jednotky,

V případě prodeje jednotky nebo pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele (realitní kanceláře) je vlastník bytu povinen mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii.  Zprostředkovatel potom uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

Pokud zprostředkovatel od vlastníka jednotky požadovanou informaci neobdrží, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Jak se ale k průkazu energetické náročnosti dostat?

Základní a důležitou informací je fakt, že průkazy energetické náročnosti se nezpracovávají pro jednotlivé byty, ale vždy pro celou budovu.

Pokud je ve vašem domě zřízeno společenství vlastníků, obraťte se na výbor SVJ, aby vám průkaz poskytli. Jestliže vám jej po ústní výzvě nepředají (z jakéhokoliv důvodu, včetně toho, že zatím nebyl zpracován), zopakujte tuto žádost písemně. Nebude-li vám totiž průkaz vydán ani poté, můžete svou povinnost nahradit tím, že zájemcům a nájemci předložíte vyúčtování elektřiny, plynu a tepelné energie pro váš byt za uplynulé 3 roky.

Existují výjimky, kdy průkaz při pronajímání předkládat nemusíte?

Ano, existují.

Průkaz se neopatřuje (a zaniká tak i povinnost jej předkládat) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu), pokud se tak obě strany písemně dohodnou a současně jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. („Větší změnou dokončené budovy“ rozumí zákon o hospodaření energií změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.)

Povinnost prokazovat energetickou náročnost budovy nájemcům se také nemusí:

– u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
– u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
– u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
– u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí se v památkové rezervaci.

Z výše uvedeného tedy vyplývají následující pravidla, kterými by se měl ve vlastním zájmu řídit každý pronajímatel:

1. Pokud byt máte již pronajatý, po průkazu energetické náročnosti se zatím pídit nemusíte. Stávajícímu nájemci jej totiž předkládat nemusíte.

2. Pokud pronajímáte byt ve starém nebo z povinnosti vyňatém objektu, možná průkaz vůbec nepotřebujete.

3. Jestliže se ale nájemce mění a vaše nemovitost patří mezi ty, kde je průkaz povinností, musíte si jej zařídit a zaplatit buď sami (když pronajímáte objekt nebo jeho část, která patří jen vám, např. rodinný dům nebo jeho část) nebo se obrátit na SVJ, aby vám poskytli kopii toho, co nechali zpracovat pro celý dům.

4. Pokud vám výbor SVJ průkaz nepředá, můžete svou povinnost nahradit předložením vyúčtování za poslední tři roky. (Tím se sice vyhnete případné pokutě vy, ale ne společenství vlastníků, které má povinnost jej nechat zpracovat.)

5. Nabízíte-li byt k pronájmu sami nebo prostřednictvím realitní kanceláře, již v inzerci bytu má být uvedena klasifikační třída náročnosti objektu… a pokud ji neznáte, vždy uvádět tu nejhorší (= G). Např. slovy: „Energetická náročnost = G.“

6. Informace o tom, jak je budova energeticky klasifikována, má být sdělena (a průkaz předložen) již každému „možnému nájemci“. Tedy nejen těm, s kým následně nájem uzavřeme, ale již všem těm, kterým byt ukazujeme a k pronájmu nabízíme.

7. Nájemce, se kterým nájemní smlouvu podepisujeme, má dostat kopii průkazu přímo do rukou tak, aby si jej mohl ponechat. (A ve vlastním zájmu pronajímatele je vhodné si jeho předání nechat písemně potvrdit.)

8. Pokud na průkaz energetické náročnosti při pronajímání bytu zapomenete a nájemci jej nepředložíte, na platnost samotného nájmu to vliv nemá. Zákon o hospodaření energií ani občanský zákoník totiž nestanoví, že by takové opomenutí způsobovalo neplatnost nájmu. Jediné, co tak hrozí pronajímateli, který tuto povinnost opomene, je pokuta. (Bude-li ale pronajímatel uvádět např. v inzerci nebo během předsmluvního jednání u bytu jinou klasifikační třídu, než je ta reálná, toto už vliv na platnost nájmu mít bude: Tento postup totiž uvádí nájemce v omyl a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy.)

Celá administrativa průkazů je sice otravná (a pokud bude většina objektů označena nejhorší klasifikační třídou, pak i zbytečná), ale pronajímateli nezbývá, než se jí podřídit.

Státní energetická inspekce nebude sice obcházet každý dům a kontrolovat, zda dům má či nemá průkaz zpracovaný. Bude ale možná kontrolovat inzerci. A s vysokou pravděpodobností bude reagovat na konkrétní udání.

Od závistivého souseda. Od aktivisty, který se chce dostat do novin a založí si na vyhledávání domů bez energetických průkazů svou „kariéru“. Nebo od bývalého nájemce, který nám dluží nájemné, my je po něm nyní vymáháme a on hledá způsob, jak se nám revanšovat…

Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz