Má si pro nájem chodit pronajímatel... nebo jej má přinést nájemce? 2

Má si pro nájem chodit pronajímatel… nebo jej má přinést nájemce?

Ve smlouvě máte napsáno, že nájemce má platit nájemné v hotovosti.

V den splatnosti nájmu tedy doma čekáte, až vám nájemce peníze přinese.

A nájemce zase v bytě čeká, až si pro peníze přijdete vy.

Kdo čeká oprávněně? (A kdo tedy musí přijít za tím druhým?)

Odpovědi najdeme v §

1954 nového občanského zákoníku, která stanoví následující pravidla:

– K řádnému splnění se vyžaduje, aby byl dluh splněn ve stanoveném místě.

– Nelze-li místo plnění zjistit ze smlouvy, povahy závazku nebo z účelu plnění, plní se v místě stanoveném následovně:

a. Nepeněžitý dluh plní dlužník (nájemce) v místě svého bydliště nebo sídla.

b. Peněžitý dluh plní dlužník (nájemce) v místě bydliště nebo sídla věřitele (pronajímatele).

Z těchto pravidel vyplývá, že pokud nájemní smlouva stanoví, že je nájem splatný v hotovosti a neuvádí nic dalšího, jedná se o tzv. dluh „donosný“.

Pokud si strany nedohodly jinak, náklady na úhradu nájemného nese dlužník…

…a je to tedy nájemce, kdo musí vyhledat pronajímatele v určený den, aby nájem zaplatil.

Protože ale platí, že místem výběru je bydliště pronajímatele v době vzniku závazku, z psychologického hlediska je platba v hotovosti sice výhodná, ale ne vždy praktická.

Má-li být totiž plněno u pronajímatele a ten změnil po uzavření smlouvy své bydliště nebo sídlo, zvýšené náklady a nebezpečí, které tím nájemci vzniknou, nese dle § 1956 pronajímatel.

Můžete to změnit? Samozřejmě. Stačí jen ve smlouvě přesněji určit, kdy/komu/kde má nájemce nájem v hotovosti zaplatit.

(c) Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz