Má poplatek za popelnice zaplatit pronajímatel nebo nájemce? 2

Má poplatek za popelnice zaplatit pronajímatel nebo nájemce?

„Já to za vás platit nebudu…“
„Jak za mě? To máte přece platit vy!“
„No to tedy néé, to máte platit vy…!“

Nájemci a pronajímatelé se někdy dostávají do sporu o to, kdo má platit „poplatek za popelnice“.

Nájemci poukazují na text nájemní smlouvy, která je často napsaná tak nešikovně, že není jasné, jaké služby jsou v nájemném hrazeny.

A pronajímatelé na druhé straně tvrdí, že odpady produkuje nájemce a on s nimi tedy nemá nic společného… a ani je tedy nebude platit.

Kdo má pravdu?

Pro mnohé je překvapením, že

záleží na tom, kde se byt nachází.

Způsob výběru poplatků za odpad je totiž v každé obci jiný.

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích umožňuje obcím, aby na svém území zavedly formou obecně závazné vyhlášky povinnost platit „místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.

Tento místní poplatek potom platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vyhláška může okruh plátců zúžit a některé skupiny od poplatku osvobodit.

Tento postup platí v mnoha městech (Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava), stejně tak je ale populární poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

V této variantě je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad a plátcem poplatku je pak vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků bytových jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Třetí variantou je potom smlouva mezi obcí a jednotlivými občany. Tato smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vždy tedy platí, že obec nemůže současně pro občana stanovit více poplatků za odpady, ale vždy pouze jeden.

Rozhodujícím faktorem pro to, kdo bude platit poplatek za odpad produkovaný v pronajatém bytě, je tedy jak vyhláška v místě, kde se byt nachází, tak vyhláška v místě, kde má nájemce hlášený trvalý pobyt.

Povinnost zaplatit poplatek za odpady se totiž může v jednom bytě vztahovat jak na pronajímatele, tak na nájemce: Pokud se totiž byt nachází v místě, kde je povinnost platit poplatek za komunální odpad, zaplatit jej musí vlastník bytu, tedy pronajímatel. Pokud ale v bytě bydlí nájemce, který je hlášen k trvalému pobytu jinde – a zde se poplatková povinnost vztahuje k trvalému bydlišti – musí zaplatit místní poplatek ve „své“ obci také. (Může zde ale předložit doklad o placení poplatku v jiné obci a od dvojího placení pak bude osvobozen.)

Nájemní smlouva může sice určit, zda bude poplatek platit nájemce či pronajímatel (bez ohledu na to, co stanoví vyhláška), pro obec je ale vždy rozhodující zda byl poplatek zaplacen či nikoliv. Nebude-li poplatek zaplacen osobou, která je k tomu podle vyhlášky povinna, bude jej po této osobě také vymáhat… bez ohledu na to, že se někdo jiný smluvně zavázal poplatek za dotyčného zaplatit.

Každý pronajímatel i nájemce by si tedy ve svém vlastním zájmu měl zjistit, jaká pravidla platí v jeho obci… a každý rok si pohlídat, zda byl poplatek za popelnice skutečně zaplacen.

Pavel Řehulka

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz