Zákaz výpovědi pro neplacení nájmu kvůli koronavirové situaci? 2

Zákaz výpovědi pro neplacení nájmu kvůli koronavirové situaci?

Poslanecká sněmovna odhlasovala 8.4.2020 změny tohoto návrhu a zákon nyní zní v důležitých bodech jinak. Detaily vysvětlujeme v novém článku, která najdete kliknutím sem

UPDATE 22.4.2020: V účinnost vstoupí verze přijatá Poslaneckou sněmovnou. Připravujeme článek s konečnou verzí.

Protože ve vládě začali 1.4.2020 projednávat zákon, který by zamezil pronajímateli vypovědět ve vymezeném období nájem bytu pro neplacení nájemného kvůli koronavirové situaci, přinášíme jeho text s vysvětlením.

Jedná se sice pouze o návrh, toto znění není zatím schválené ani uzákoněné, očekáváme ale, že bude bez větších změn přijato…

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby

§ 2

(1) Ustanovení § 2 až 4 se použijí na nájem bytu, domu nebo jejich části, je-li účelem nájmu uspokojování bytové potřeby nájemce. Ustanovení § 2 až 4 se použijí obdobně i pro podnájem bytu, domu nebo jejich části, je-li účelem podnájmu uspokojování bytové potřeby podnájemce.

(2) K ujednání, které se odchyluje od ustanovení tohoto zákona v neprospěch nájemce, se nepřihlíží.

§ 3

(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo

a) v rozhodné době, a

b) převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

(3) Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení podle odstavce 1 písm. b).

(4) Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

(5) Zanikne-li nájem sjednaný na dobu určitou uplynutím doby, na níž byl sjednán, před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do konce ochranné doby.

§ 4

(1) Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

(2) Nedohodnou-li se strany, soud k návrhu pronajímatele rozhodne o zrušení nájmu podle odstavce 1.

(3) Rozhodnou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 30. září 2020.
(4) Ochrannou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. května 2021.

Co z toho návrhu zákona vyplývá?

V případě, že bude schválen v tomto znění pronajímatel bude muset strpět pozdní, částečné či plné neplacení nájemného… ale pouze pokud budou kumulativně naplněny všechny následující podmínky:

a. nájemné bylo splatné od 12.3.2020 do konce skončení mimořádných opatření (nejpozději však do 30.9.2020) a současně

b. nájemce nemůže platit nájemné “převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného” a současně

c. nájemce to musí pronajímateli sám od sebe “doložit” (dokázat).

Tedy:

  • Návrh zákona nikterak neodpouští nájemcům nájemné!
  • Nájemné je i nadále splatné v dohodnuté výši a ve sjednaném termínu.
  • Pouze ti nájemci, kteří pronajímateli doloží, že jim koronavirové mimořádné opatření znemožnilo nebo podstatně ztížilo placení nájemného, dostávají šanci nájemné uhradit později.
  • Toto právo tedy nenáleží všem postiženým nájemcům, ale jen těm, kteří to doloží. Nájemce tuto ochranu nezíská tedy jen tím, že prohlásí, že to “teď má těžké” nebo že se na něm “korona podepsala”. Musí pronajímateli poskytnout důkazy, ze kterých to bude patrné.
  • I když ale získá nájemce při splnění těchto okolností možnost uhradit nájemné splatné v dané době později, je povinen veškeré dlužné nájemné uhradit nejpozději do 31. května 2021 a to i když se z bytu mezi tím odstěhuje.

Pokud by se pronajímatel z důvodu pozdě placeného nájmu sám dostal do existenčních potíží (“upadnul do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen”), může ihned po skončení nouzového stavu požadovat zrušení nájmu.

Postupujete-li při pronajímání vašeho bytu dle doporučení uvedených v investičním kurzu Jak kupovat a pronajímat byty (a používáte dodané smlouvy, vzory, pomůcky a návody), máte i v této situaci jistotu, že obdržíte nájemné v plné výši. (Takto chráněným pronajímatelem se můžete stát zde.)

Pavel Řehulka
JakPronajimatByty.cz