Nezapomněli jste na vyúčtování služeb?

Posledním dubnem vyprší pro mnoho pronajímatelů termín pro vyúčtování služeb, které od nájemce zálohově vybírají a proto připomínáme…

Nemáte-li v nájemní smlouvě sjednáno něco jiného, pak podle zákona 67/2013 platí:

§ 7 (1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel nájemci vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Pronajímatel ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

(3) Finanční vyrovnání provedou pronajímatel a nájemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování nájemci.

Vyúčtování služeb tak má být ve většině případů (kdy je zúčtovacím obdobím kalendářní rok) doručeno nájemci do 30. dubna následujícího roku. A samotné vypořádání, tj. vyrovnání přeplatků či nedoplatků, má proběhnout (tedy být zaplaceno) do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování nájemci. Není-li v nájemní smlouvě sjednána doba kratší.

Faktury od jednotlivých dodavatelů služeb nemusí pronajímatel předkládat nájemci automaticky, ale až na základě jeho písemné žádosti:

§ 8 (1) Na základě písemné žádosti nájemce je pronajímatel povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit nájemci náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

Pokud nájemce s vyúčtováním nesouhlasí, může se bránit:

§ 8 (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží nájemce pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, nájemci. Vyřízení uplatněných námitek musí být pronajímatelem uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Pronajímatel by při vyúčtování neměl zapomínat na to, že:

a. Pozdní vyúčtování může znamenat sankci ze strany nájemce:

§ 13 (1) Jestliže pronajímatel nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména … nedoručí-li pronajímatel včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu. (Ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.)

§13 (2) … Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

b. Splatnost případných nedoplatků (a tím pádem i právní titul pro jejich uplatňování a vymáhání) nastává až tehdy, když jsou splněny tyto předpoklady a vyúčtování je právně bezvadné. Není-li vyúčtováno správně, pronajímatelova výzva nájemci k úhradě nedoplatků není vymahatelná.

Ano, vyúčtování služeb je sice administrativním peklem, které nesnáší snad všichni pronajímatelé.

Právě pečlivé vedení stavů odběrů na začátku nájmu, během jeho průběhu a na jeho konci, včetně pravidelných ročních vyúčtování, ale pronajímateli garantuje, že nedá nájemci záminku k neplacení nájemného nebo vykrucování se z nedoplatků na službách.

Naše vlastní chování totiž nájemcům signalizuje, jak se k nám mají chovat i oni.

A povětšinou proto platí, že:

 

Pečlivý a profesionálně vystupující pronajímatel
=
Platící a bezproblémový nájemce.

 

Lajdácký pronajímatel
=
Problematický a neplatící nájemce.

 

Pavel Řehulka
JakPronajimatByty.cz

P.S. Správné vyúčtování služeb se v poslední době stává bitevním polem mezi pronajímateli a nájemci. A ti, kteří provádějí vyúčtování „na koleně“, na to mohou i po několika letech nepříjemně doplatit. V členské sekci pro naše klienty (vlastníky investičního kurzu Jak kupovat a pronajímat byty či Akademie pronajímání bytů bez rizika) proto upozorňujeme na to, co by měl každý pronajímatel ihned udělat, jak se chránit a co hrozí, pokud to neudělá. Protože jde o problém, který může stát pronajímatele vyšší desítky tisíc korun (a známe i případy sporů o stovky tisíc korun), doporučujeme všem pronajímatelům tuto oblast podrobně nastudovat a postavit pevnou obranu.

 


Štítky

nedoplatek vyúčtování, přeplatek vyúčtování, vyúčtování, vyúčtování služeb


Také vás může zajímat...